Operativ pedagogikk: Grunn- og anvendt forskning på lærer- og profesjonsutdanningene i teori og praksis

Vocational education research: Studies in teacher education and educational vocations

Forskergruppen har som mål å bidra med kunnskap om pedagogiske tema med høy relevans for praksisarenaene, samt å belyse samtidens komplekse problemstillinger knyttet til utdanning. I kjernen av forskergruppens virksomhet finner vi forskning på sentrale dimensjoner ved utdanning som etikk, profesjonell utvikling, endringskompetanse, læring og undervisning. Integreringen av de to læringsarenaene lærerutdanning og skole/barnehage står sentralt der vekselvirkningen mellom teori og praksis får fokus.  

Vår forskning omfatter lærerstudenter og nyutdannede lærere, barn og unge i barnehage og grunnskole, pedagoger og fagarbeidere/assistenter. Forskergruppen er åpen for forskere, grunnskolelærere, barnehagelærere og studenter som forsker på pedagogikk. 

Medlemmer 

Medlemmene representerer ulike seksjoner og avdelinger ved NLA Høgskolen i tillegg til flere andre universiteter og høgskoler. 

Linnéa K. Jermstad, leder, førstelektor, Oslo NLA
Glenn-Egil Torgersen, nestleder, professor USN
Renate Vesterås, høgskolelektor Oslo, NLA
Ane Malene Sæverot, førsteamanuensis, HVL
Anne Lene Bakke Toppe, høgskolelektor Kalfaret, NLA
Ursula Småland Goth, professor NLA
Marit Myklebust, høgskolelektor Oslo, NLA
Herner Sæverot, professor, HVL
Robert Flatås, Kalfaret, høgskolelektor, NLA
Gunnvi Jokstad, Kalfaret, dosent, NLA
Kristin Aa. Atkinson, stipendiat, NLA (prosjekt registreres i forskergruppen)
Øyvind Fosse, stipendiat (prosjekt registreres i forskergruppen)
Hilde Kartveit Sundnes, Høgskolelektor
Tomas Stølen, Førsteamanuensis
​​Bernt Rune Stray, Førsteamanuensis
Ole Fredrik Norbye, Førstelektor
Erik Småland
Øyvind Økland​, Professor II
Svitlana Holovchuk, Førsteamanuensis
Natalia Alfarnes, Høgskolelektor

Forskergruppens arbeid 

Forskergruppen bidrar inn i masterprogrammet «profesjonsrettet pedagogikk», «begynneropplæring», «master i pedagogikk». Forskergruppen er involvert i masterutdanningene gjennom veiledning av masterstudenter, å involvere masterstudentene i forskning og utforskende aktiviteter knyttet til lærerutdanningsskolene og lærerutdanningsbarnehagene.  

Forskningen har som mål å fremskaffe kunnskap om og identifisere nøkkelfaktorer som virker inn på:  

 • Pedagogikkens sentrale oppgaver 
 • Endringsarbeid/utviklingsarbeid i skole  
 • Veiledning og profesjonell utvikling 
 • Profesjonsfellesskapet 
 • Ledelse 
 • Skoleutvikling og profesjonalisering 
 • Lærerutdanningsskoler og barnehager- på hvilken måte partnerskap med praksisfeltet kan tette gapet mellom teori- praksis, utdanning-yrke 
 • Studentenes endringskompetanse 
 • Læreres møte med eksterne aktører og pedagogiske programmer (for eks evidensbaserte programmer) 
 • Fenomenbasert læring 
 • Elevaktive/studentaktive læringsmetoder 
 • Skolekultur 
 • Balansepunktet mellom teori og praksis  

Pågående arbeid

Antologi «samhandling» og DIKU-prosjekt med Rythm (forskergruppe i Sandviken) og Stellenbosch universitet i Sør-Afrika. DIKU-prosjektet handler om undervisning av unge voksne via digitale plattformer og kvalitet i undervisningen sett gjennom tema som samhandling, kommunikasjon, veiledning og utvikling.

I tillegg har gruppen fokus på fullføring av PhD'er og opprykksarbeid for høgskolelektorer.

Forskningsstrategi for Operativ Pedagogikk NLA (OP-NLA)

1. Vitenskapelige grunnstrukturer i OP:

 • Pedagogikkvitenskapen – som rettesnor, med åpenhet for alle fagdisipliner og tverrfaglige tilnærminger, men med pedagogikken som hovedramme.
 • Funksjonalitet – forskning og tiltak bør bidra til bedre læring, danning/oppdragelse (i skole/samfunn – og i pedagogikkfaget selv)
 • Realpolitisk – forskning og tiltak bør få innpass i skolen og andre opplæringsvirksomheter (også bedrifter)
 • Fler-metodisk – åpenhet og akseptanse for ulike forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske tilnærminger
 • Aggregering vs partikularisering – valgene i data- og teoriseleksjon støttes med vekt på pedagogiske strukturer

2. Vitenskapelig strategi

OP-NLA skal:
i.   Skape et innovativt, kunnskapsdelende og ledende forskningsmiljø,
ii.  Utvikle kunnskap som andre vil ha, 
iii. Dyrke vår spisskompetanse, 
iv. Fremme et trygt Motivasjons- og kvalitetsklima
v.  Fremstå som en kompetent og positiv enhet

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Linnea K. Jermstad. 
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro