Operativ pedagogikk: Grunn- og anvendt forskning på lærer- og profesjonsutdanningene i teori og praksis

Vocational education research: Studies in teacher education and educational vocations

Forskergruppen har som mål å bidra med kunnskap om pedagogiske tema med høy relevans for praksisarenaene, samt å belyse samtidens komplekse problemstillinger knyttet til utdanning. I kjernen av forskergruppens virksomhet finner vi forskning på sentrale dimensjoner ved utdanning som etikk, profesjonell utvikling, endringskompetanse, læring og undervisning. Integreringen av de to læringsarenaene lærerutdanning og skole/barnehage står sentralt der vekselvirkningen mellom teori og praksis får fokus.  

Vår forskning omfatter lærerstudenter og nyutdannede lærere, barn og unge i barnehage og grunnskole, pedagoger og fagarbeidere/assistenter. Forskergruppen er åpen for forskere, grunnskolelærere, barnehagelærere og studenter som forsker på pedagogikk. 

Medlemmer 

Medlemmene representerer ulike seksjoner og avdelinger ved NLA Høgskolen i tillegg til flere andre universiteter og høgskoler. 

Linnea K. Jermstad (gruppens leder), førstelektor i pedagogikk
Gunnvi Sæle Jokstad, førstelektor i pedagogikk 
Mari Kristine S. Berg, høgskolelektor i pedagogikk 
Anne Lene Bakke Toppe, høgskolelektor i pedagogikk 
Øyvind Andre Fosse, stipendiat 
Kristin Aadland Atkinson, stipendiat
Kristin Belt Skutlaberg, stipendiat
Ane Malene Sæverot, stipendiat 
Trude Kyrkjebø, stipendiat 
Brit Marie Hovland, førsteamanuensis i pedagogikk  
Marit Myklebust, høgskolelektor i pedagogikk
Paul Otto Brunstad, professor i pedagogikk
Robert Flatås, høgskolelektor i pedagogikk
Gila Hammer Furnes, førsteamanuensis i pedagogikk
Svitlana Holovchuck, førsteamanuensis i pedagogikk
Reidun Rygg, høgskolelektor i pedagogikk

Eksterne 

Ursula Småland Goth, professor i pedagogikk (Høyskolen Kristiania)
Glen-Egil Torgersen, professor i pedagogikk (USN, gruppens nestleder
Herner Sæverotprofessor i pedagogikk (HVL) 

Forskergruppens arbeid 

Forskergruppen bidrar inn i masterprogrammet «profesjonsrettet pedagogikk», «begynneropplæring», «master i pedagogikk». Forskergruppen er involvert i masterutdanningene gjennom veiledning av masterstudenter, å involvere masterstudentene i forskning og utforskende aktiviteter knyttet til lærerutdanningsskolene og lærerutdanningsbarnehagene.  

Forskningen har som mål å fremskaffe kunnskap om og identifisere nøkkelfaktorer som virker inn på:  

 • Pedagogikkens sentrale oppgaver 
 • Endringsarbeid/utviklingsarbeid i skole  
 • Veiledning og profesjonell utvikling 
 • Profesjonsfellesskapet 
 • Ledelse 
 • Skoleutvikling og profesjonalisering 
 • Lærerutdanningsskoler og barnehager- på hvilken måte partnerskap med praksisfeltet kan tette gapet mellom teori- praksis, utdanning-yrke 
 • Studentenes endringskompetanse 
 • Læreres møte med eksterne aktører og pedagogiske programmer (for eks evidensbaserte programmer) 
 • Fenomenbasert læring 
 • Elevaktive/studentaktive læringsmetoder 
 • Skolekultur 
 • Balansepunktet mellom teori og praksis  

Forskningsstrategi for Operativ Pedagogikk NLA (OP-NLA)

1. Vitenskapelige grunnstrukturer i OP:

 • Pedagogikkvitenskapen – som rettesnor, med åpenhet for alle fagdisipliner og tverrfaglige tilnærminger, men med pedagogikken som hovedramme.
 • Funksjonalitet – forskning og tiltak bør bidra til bedre læring, danning/oppdragelse (i skole/samfunn – og i pedagogikkfaget selv)
 • Realpolitisk – forskning og tiltak bør få innpass i skolen og andre opplæringsvirksomheter (også bedrifter)
 • Fler-metodisk – åpenhet og akseptanse for ulike forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske tilnærminger
 • Aggregering vs partikularisering – valgene i data- og teoriseleksjon støttes med vekt på pedagogiske strukturer

2. Vitenskapelig strategi

OP-NLA skal:
i.   Skape et innovativt, kunnskapsdelende og ledende forskningsmiljø,
ii.  Utvikle kunnskap som andre vil ha, 
iii. Dyrke vår spisskompetanse, 
iv. Fremme et trygt Motivasjons- og kvalitetsklima
v.  Fremstå som en kompetent og positiv enhet

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Linnea K. Jermstad. 
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro