Samfunnsfag

Sosial sciences and humanities

Alle tema som på ein eller annan måte fell inn under fagområda historie, geografi og samfunnskunnskap er relevante for gruppa. Men hovudfokuset rettar seg likevel mot skulen og samfunnsdidaktiske problemstillingar.

Målet er få å eit betre innblikk i og forståing for kva «god samfunnsfagundervising» er på alle trinn i grunnskulen. Meir konkret går dette på metodiske grep, relevant fagteori, lærings- og kunnskapssyn, kritiske blikk på læreplanverk og overordna utdanningspolitiske rammer og føringar for faget. Samstundes må det vera rom for  fagspesifikke tema, metodiske prosedyrer og teoretiske tilnærmingar som går på samfunnsfaget meir generelt.

Gruppa skal vera ein stad for fagleg fundert ordskifte, kritisk refleksjon manusvurdering, utvikling av nye prosjekt (inkl. søknadsskriving), arrangør av fagdagar, konferansar mm. Ho skal i det heile vera ein ressurs for medlemmene i ein travel kvardag. Fleire av medlemmene sit på «halvferdige» arbeid. Eit viktig mål på kort sikt er difor å få ferdigstilt og publisert desse 

Medlemmer  

Harald Borgebund, fyrsteamanuensis
James Hattaway, fyrsteamanuensis   
Åshild Samnøy, fyrstelektor  
Lars Gaute Jøssang, professor 
Torgeir Landro, fyrsteamanuensis 
Helga Bjørke Harnes, høgskulelektor 
Anna Nøkland, høgskulelektor   
Katrine Mellingen, høgskulelektor 
Hanne Louise Løvgren, høgskulelektor    
Rolf Halse, ph.d.
Ove Skarpenes, professor (assosiert medlem)  

Merknad: Per i dag er medlemmene heimehøyrande på NLA Høgskolen. Men målet er å rekruttera medlemmer frå andre høgskular og universitet (nasjonalt som internasjonalt)   

Kontaktinformasjon  

Leiar av gruppa: professor Lars Gaute Jøssang
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro