Regelverk for meritterte undervisere ved NLA Høgskolen

Hva er meritterte undervisere? 

Ordningen med meritterte undervisere er en del av NLA Høgskolen sin oppfølging av stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Meritteringsordningen har som å formål å verdsette utvikling av god undervisning og stimulere til økt undervisningsinnsats. Målet er å utvikle en profesjonell undervisnings- og lærerkultur som har studentenes læring i fokus, og som i et klima av kollegial deling og samhandling systematisk arbeider for å videreutvikle undervisningen og heve utdanningskvaliteten. Tittelen som merittert underviser forutsetter en innsats utover det ordinære, og skal gi karrieremessig uttelling. Tittelen skal gis til lærere som utmerker seg i sitt arbeid for å heve undervisningskvaliteten ved NLA Høgskolen.  

Forutsetninger 

 • Det forutsettes at søkeren oppfyller NLAs kriterier for utdanningsfaglig kompetanse knyttet til stillingskategori.
 • Ordningen gjelder fast ansatte i førstestillinger og toppstillinger.
 • Søkeren må ha omfattende undervisningserfaring, minimum 7 år fra UH-sektoren, hvorav 3 av dem ved NLA Høgskolen.

Kriterier for bedømmelse 

NLA Høgskolen stiller følgende krav til en merittert underviser: 

1. Fokus på studentenes læring 

 • Søkeren har et tydelig fokus på studentenes læring, og et faglig begrunnet grunnsyn på undervisning og læring.
 • Søkeren viser gjennom sin undervisning forståelse for sammenhengen mellom læringsutbytte, undervisningsform og vurderingsform.
 • Søkeren har gode relasjoner til studentene, og bruker tilbakemeldinger fra studentene til systematisk utvikling av undervisningen.  

2. En klar utvikling over tid 

 • Søkeren har bred og variert erfaring fra undervisning og veiledning, og har arbeidet systematisk over tid med å videreutvikle undervisningen.
 • Søkeren kan vise til gjennomførte utviklingsarbeid for å heve sin utdanningsfaglige kompetanse, og planer for fortsatt videreutvikling.

3. En forskende tilnærming 

 • Søkeren driver forskningsbasert undervisning ved at det faglige innholdet springer ut av aktuell forskning, og ved at forskningsbaserte metoder inngår i undervisningen.
 • Søkeren viser en forskende og analyserende tilnærming til egen undervisning for å utvikle undervisnings- og vurderingsformer som best støtter studentenes læring.

4 En kollegial holdning og praksis 

 • Søkeren deler erfaringer og samhandler med studenter og kolleger for å utvikle undervisningskvaliteten.
 • Søkeren deler sine erfaringer på konferanser eller gjennom publikasjoner.
 • Søkeren arbeider for å realisere NLA Høgskolens strategiske mål innen utdanningskvalitet, og bruker digitale verktøy i sin undervisningspraksis.

Søknad 

Søknaden sendes til prorektor FoU, og skal inneholde tre deler:

1. En CV som beskriver søkerens karriere i høyere utdanning 

2. Et profileringsdokument som gir grunnlag for å vurdere om kriteriene for merittert underviser er oppfylt. Profileringsdokumentet skal inneholde følgende punkt: 

Undervisningsrepertoar 

 • Beskrivelse av søkerens erfaringer med og refleksjon rundt ulike undervisningsformer, utvikling over tid, og den forskende tilnærmingen til undervisningen.

Pedagogisk grunnsyn 

 • Beskrivelse av søkerens pedagogisk grunnsyn og hvordan dette har kommet til uttrykk i søkerens pedagogiske praksis.

Samhandling 

 • Beskrivelse av søkerens samhandling med studenter og kolleger for å utvikle utdanningskvaliteten, samt erfaringsdeling internt og eksternt.

Utviklingsarbeid 

 • Beskrivelse av søkerens gjennomførte og planlagte utviklingsarbeid

3. Dokumentasjon som underbygger søkerens redegjørelse i profileringsdokumentet 

Eksempler på dokumentasjon kan være (listen er ikke uttømmende): 

 • Dokumenterte samarbeid om utvikling av nye kurs, emner og undervisningsopplegg
 • Uttalelser, attester, tilbakemeldinger eller evalueringer fra studenter, kolleger eller nærmeste leder.
 • Formidling av egen undervisningskompetanse gjennom foredrag eller publikasjoner.

Bedømmelse 

 • Prorektor for FoU setter ned en sakkyndig komite bestående av tre medlemmer, hvorav to skal være eksterne. En og samme komite bedømmer alle søkerne som er kommet inn ved tidsfristens utløp. På bakgrunn av komitebedømmelsen legger prorektor FoU frem en innstilling for rektor, som fatter vedtak i saken. 
 • I bedømmelsen vil det til en viss grad tas hensyn til søkerens stillingskategori. Forventningene ligger noe høyere for toppstillinger, og søkere med førstelektor- eller dosentkompetanse, som i kraft av sitt opprykk allerede har dokumentert særskilte kvalifikasjoner innen undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid, må kunne dokumentere en videreutvikling etter vurderingsgrunnlaget for opprykket til førstelektor/dosent. 

Belønning 

 • Foruten tittelen som ‘merittert underviser’ får kandidaten et lønnstillegg på to lønnstrinn. Lønnsøkningen gjelder fra første dag i måneden etter statusen som merittert underviser er tildelt. 

Utlysning og evaluering 

 • Ordningen lyses ut med søknadsfrist 1. februar annethvert år, og skal evalueres etter første utlysning i 2021.