Dataspill og barnefamiliers kritiske medieforståelse

dataspill4-unsplash.jpg

Dette forsknings- og utviklingsprosjektet har som hovedmål å fremskaffe ny kunnskap om den kritiske medieforståelsen til barn og unge i Norge ved å:

  • utforske barn og unges kulturelle og tekniske mediekompetanse med fokus på dataspill
  • utvikle verktøy/ressurser for å styrke barns kritiske medieforståelse og foreldres evne til regulering av dataspilling
  • tilrettelegge for barn, foreldre, og fageksperters medvirkning i forskningsprosessen
  • bidra til utvikling av et konseptuelt og metodisk rammeverk for kritisk medieforståelse

Tverrfaglig tilnærming

Prosjektet har en tverrfaglig tilnærming med perspektiver fra medievitenskap, forbruksforskning, ungdomsforskning, livssynsforskning og New Literacies-feltet. I vårt perspektiv på mediekompetanse tar vi utgangspunkt i Medietilsynets definisjon av kritisk medieforståelse som “ferdigheter og kunnskap som folk trenger for å ta gode informerte valg om medieinnhold som de konsumerer, lager eller deler”.

Prosjektets hovedmålgruppe er barn og unge mellom 11-17 år. Prosjektet bruker en deltagende aksjonsforsknings-metodisk tilnærming bestående av fokusgruppeintervjuer og workshops. I tillegg skal prosjektet også komme i dialog med aktuelle aktører i bransjen.

Bygge ny kunnskap

Prosjektets ambisjon er å bygge ny kunnskap om mediekompetanse og å utvikle målrettede verktøy og ressurser for barn og familier. Resultatene skal ha høy relevans for skole, fritidssektoren, og reguleringstiltak knyttet til dataspill. Prosjektet bygger på resultater fra minst 5 relevante tidligere RAM-finansierte undersøkelser om tematikken rundt dataspilling, mediebruk, regulering og forebygging da fokuset er på barn og ungdommer og i familiekontekster. Disse tidligere prosjekter har fokusert på blant annet reguleringen og forhandlingen rundt ungdoms dataspilling i familier, og hvordan tenåringer forstår og samspiller med den kommersielle, nettbaserte dataspillverden. I dette prosjektet går vi et steg videre med ønket om å få et mer nyansert bilde av barn og unges kritiske mediekompetanse som omfatter ferdigheter, kunnskap og holdninger til sammensatte sosiotekniske og kulturelle dimensjoner ved deres dataspill hverdagen.

Finansiering og varighet

Medietilsynet og rådet for anvendt medieforskning finansierer prosjektet som har varighet fra 2021 til 2023.

dataspill2-unsplash.jpg