Innovasjonstiltakene i SUKIP

I samsvar med prosjektplan og gjeldende prinsipper for kompetanseutvikling på opplærings­sektoren har deltakerkommunene i løpet av høsten 2019 og våren 2020 planlagt, vedtatt og iverksatt innovasjonstiltak knyttet til henholdsvis barnehage og skole i begge kommunene. Konkret omtale av både hovedprosjektet og de konkrete innovasjonstiltakene finnes her (Randaberg kommune og Bergen kommune).

Forskningsoppfølging av innovasjonstiltakene

I dialog med praksisfeltet utformet forskergruppen en strategi og syklus for datainnsamling som ble presentert for styringsgruppene i begge kommunene tidlig i 2020. Strategien er basert på prosjektplan SUKIP fra mai 2019, der samarbeidsforskning er omtalt som den valgte metodiske strategien i prosjektet. Strategien er omtalt som en kombinasjon av følgeforskning og aksjonsforskning, der man legger opp til en formativ evaluering som bidrar til erfaringslæring undervegs. Det innebærer et mål om 1) å støtte en normativt styrt endring, 2) å utvikle ny kunnskap, 3) et likeverdig samarbeid mellom forskere og praktikere, 4) deltakelse i felles læringsprosesser og 5) utvikle praksisrelevant kunnskap. Dette medfører at forskerrollen vil variere i løpet av prosjektet; den vil innebære både å være deltaker og bidragsyter.

Datainnsamling

Det har vært en utfordring å utvikle en strategi for datainnsamling knyttet til innova­sjonene som både kan gi data med klar kopling til prosjektets mål på en måte som gjør det mulig å fange opp utvikling over tid, og som kan benyttes under prosessen til refleksjons­spørsmål som støtte til ønsket utvikling av innovasjonene. Det var dessuten nødvendig med en grundig vurdering av hvordan datainnsamlingen fra selve innovasjons­tiltakene skulle gjennomføres, for å sikre at det er klart for alle involverte hvilke data som samles inn og hvordan de brukes. 

Vi har valgt å ta lydopptak av både møtene og refleksjonsøkten i møtene knyttet til alle innovasjonstiltakene. Til støtte for de kommunale prosjekt­lederne i refleksjons­økten i møtets siste del, ble det utformet en visuell modell basert på konkrete teoretiske perspektiver for forståelse av lærende møter på den ene siden (Irgens, 2010) og inkluderende praksis på den andre siden (Florian m.fl., 2017). Modellen er gjort kjent for alle deltakerne på forhånd, og kan da brukes som støtte til en felles refleksjon omkring temaene og kommunikasjonen i møtet, på en måte som kan bidra til en likeverdig og konstruktiv metarefleksjon. Slik vil disse refleksjonsøktene også kunne bidra til utvikling av møtene fra gang til gang.

På bakgrunn av analyse av datamaterialet (transkripsjonene) fra disse møtene vil representanter for forskergruppen halvårlig møte de kommunale prosjektgruppene til felles refleksjon med utgangspunkt i spørsmål som utkrystalliserer i datamaterialet. Det kan da føre til justeringer eller større endringer av de igangsatte innovasjonstiltakene. Dersom det er ønske om større endringer, tas dette opp i styringsgruppen.

Utover dette gjennomføres halvårlig intervju på ledernivå i barnehage, skole og PPT for å fange opp synspunkter på de erfaringene som gjøres, og få informasjon om hvilke «ringvirkninger» de igangsatte innovasjonene eventuelt synes å ha i deltakende skole, barnehage og PP-tjeneste.

Til slutt gjennomføres halvårlige møter i de kommunale styringsgruppene, der en oppsummerende statusrapport fra alle kommunens prosjektaktiviteter presenteres og drøftes. Disse statusrapportene vil utgjøre en dokumentasjon på prosessene i prosjektet som helhet.

På grunn av koronastengningen av barnehager og skoler fra 12.mars 2020, stoppet datainnsamlingen opp etter et par møter i tre av innovasjonsprosjektene. Innovasjonstiltakene med datainnsamling kom imidlertid raskt i gang igjen etter sommeren 2020. selv om mange samarbeidsmøter (som har utgjort kjernen i innovasjonstiltakene) er gjennomført digitalt. På denne måten har tiltakene vært gjennomført nesten uten unntak i henhold til planene gjennom hele innovasjonsfasen i prosjektet, som omtrent i sin helhet har falt sammen med koronaperioden i tid, nemlig kalenderårene 2020 og 2021. Deltakerne har i tillegg valgt å videreføre alle innovasjonstiltakene uten forskeroppfølging fra årsskiftet 2021/2022.

SUKIP på Bønes skole
Bønes skole kom inn i prosjektet i januar 2020 på bakgrunn av at deres arbeid gjennom ressursteam og pedagogisk utviklingsgruppe (PUG) passet godt inn i SUKIP- prosjektet. Her kan du lese mer om hvordan Bønes arbeider med prosjektet.