Forskergruppens arbeid

Prosjektperioden startet formelt sett 01.07.2019.

Før prosjektperioden startet var alle formaliteter på plass. Da var justert prosjektplan godkjent av NFR, avtalene mellom Randaberg kommune som prosjekteier og de øvrige fire samarbeidspartnerne var signert, stipendiat ved NLA Høgskolen var tilsatt og prosjektet var godkjent av Norsk senter for forskningsdata. Begge prosjektkommunene hadde også tilsatt hver sin prosjektleder i halv stilling, og vi kunne dermed invitere til det første møtet mellom dem og forskergruppen - til det vi har valgt å kalle en utvidet forskergruppe.

Gruppen hadde sitt første møte i Statped vest sine lokaler på Paradis i Bergen mandag 19.august 2019. Målet med møtet var å etablere en felles forståelse for prosjektet og avklare og avtale videre arbeid. Viktige tema for avklaring var hvordan statuskartleggingen kan gjennomføres i kommunene i løpet av høsten, hvordan den forskningsfaglige oppfølgingen av innovasjonen best kan gjennomføres, og ikke minst de kommunale prosjektledernes rolle i denne sammenheng. Det ble synliggjort et behov for snarlig etablering av de kommunale styringsgruppene.

Disse ble konstituert i uke 36 og uke 37. I begge kommunene ble det klart at styringsgruppen ønsker å følge prosjektet tett. Det ble også i grove trekk avtalt hvordan statuskartleggingen høsten 2019 skal gjennomføres, samt hvordan man skal planlegge innovasjonen som skal gjennomføres i 2010-2021. Etter dette er de kommunale prosjektlederne godt i gang med disse prosessene; kartleggingsarbeidet i samarbeid med prosjektleder Marit Mjøs og utforming av prosjektplaner for innovasjonstiltakene i samarbeid med de lokale lederne. Strategi og planer for forskningsfaglig oppfølging av innovasjonene er fulgt opp på nye møter i utvidet forskergruppe utover høsten og vinteren.

Samarbeidsmøte mellom opplæringsarena og PPT – ein nøkkel til utvikling av kompetanse for inkluderande fellesskap?

Møte i faglig referansegruppe

Skjermbilde 2020-08-17 kl. 15.53.07.png
FRA VENSTRE: Stein Erik Ohna, Marit Mjøs, Kristian Øen (fra forskergruppen), Lotte Hedegaard-Sørensen, Siv Hillesøy (forskergruppen), Peder Haug, Simona Jonassen og Marion S. Bjørgan (kommunale prosjektledere) og Daniel Östlund.

Forskergruppen har knyttet seg til tre nordiske ressurspersoner i prosjektet; professor emeritus Peder Haug (Høgskolen i Volda), lektor Lotte Hedegaard-Sørensen (Aarhus Universitet) og lektor Daniel Östlund (Högskolan Kristianstad). 10. oktober 2019 ble det avholdt et første møte mellom denne faglig referansegruppen og utvidet forskergruppe i SUKIP-prosjektet.

Målet med møtet var tredelt:

1) få en oversikt over kunnskapsstatus om inkluderende barnehage og skole i Norge, Sverige og Danmark

2) etablere en felles forståelse for SUKIP-prosjektet

3) skape et grunnlag for konkret planlegging av forskningsmessig oppfølging av innovasjonsfasen i prosjektet.

For forskergruppen ble dette en svært spennende dag. Presentasjonene til de tre ressurspersonene utgjorde verdifulle bidrag til SUKIP-prosjektet, samtidig som vi fikk kloke og nødvendige innspill til den metodiske tilnærmingen i eget prosjekt. Med andre ord; en spennende og tankevekkende dag som blir fulgt opp i samarbeid mellom forskerne og de kommunale prosjektlederne. Dagsmøtet ble holdt i Statped vest sine kurslokaler på Paradis, der også bildet av forsamlingen er tatt.