Ph.d.-prosjektet i SUKIP

En utfordring med inkluderingsbegrepet, er at det først og fremst er et politisk skapt begrep som de ansatte i barnehage og skole har ansvar for å realisere. Det finnes med dette ingen klar definisjon på hvordan inkludering skal forstås, eller hva en inkluderende praksis innebærer. Inkluderingsbegrepet vil derfor bli forstått ulikt fra barnehage til barnehage, og fra skole til skole.  Det er derfor en utbredt oppfatning av læreren i både barnehage og skole er nøkkelpersoner i forhold til både utvikling og implementering av en inkluderende praksis..

Til tross for at forskning viser at lærere stort sett er positive til inkluderingsidealet, pekes det på at arbeidet med inkludering også er utfordrende og full av dilemma. Lærere står daglig i et krysspress der de både skal ivareta den enkelte elev og samtidig det kollektive. Et av de store dilemmaene er derfor knyttet til hvordan en skal forstå og realisere inkludering i møte med elever med som viser utfordrende atferd.

Ph.D.-prosjektet i SUKIP har et avgrenset fokus knyttet til skole, og tar sikte på å undersøke hvordan lærere tolker og forholder seg til utfordrende atferd. I tillegg tar arbeidet sikte på å undersøke hvordan det profesjonsfaglige felleskapet på skolen kan bidra i utviklingen av en inkluderende praksis i møte med utfordrende atferd. Arbeidet med datainnsamlingen vil forhåpentlig vis starte høsten 2020.