NOKUTs to tilsyn ved NLA

Institusjonsbesøket ble gjennomført digitalt denne uken. NOKUT har hatt møter med både ansatte, studenter, noen styremedlemmer og samarbeidspartnere til NLA.

Revidering av institusjonsakkreditering og systematisk kvalitetsarbeid

NOKUT gjennomfører for tiden en revidering av NLAs akkreditering som høgskole, samt et ordinært tilsyn med høgskolens kvalitetsarbeid. NLA Høgskolen leverte høsten 2020 dokumentasjon til NOKUT, og en sakkyndig komite har gått gjennom dokumentasjonen og vært på et digitalt institusjonsbesøk fra mandag til onsdag denne uken.

Videre prosess

Om NOKUT-revideringen av institusjonsakkrediteringen konkluderer med at høgskolens akkreditering opprettholdes, skjer det ingen endringer for NLA Høgskolen sin del. Dersom NOKUT finner at ikke alle kravene til institusjonsakkreditering er oppfylt, vil NLA få en frist for å iverksette tiltak slik at manglene kan rettes opp.

Det samme gjelder tilsynet med systematisk kvalitetsarbeid. NOKUT skulle i utgangspunktet holde et ordinært tilsyn ved NLA Høgskolen i 2021/2022. Dette tilsynet ble fremskyndet og har gått parallelt med revideringen av akkrediteringen som høyskole. Godkjent kvalitetsarbeid er et av kravene som skal være oppfylt for at en institusjon kan være akkreditert som høyskole. Hvis NOKUT finner feil eller mangler ved kvalitetssystemet, vil NLA også her få en frist for å iverksette tiltak slik at manglene kan rettes opp.

Hvordan påvirkes studenter av tilsynet?

Studentene påvirkes ikke direkte av NOKUT-tilsynet. I forbindelse med tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet kan vi få råd om hvordan kvalitetsarbeidet kan forbedres, og med det kan kvaliteten på studiene bli enda bedre. 

Grønt lys for presteutdanning

NOKUT godkjente nylig full presteutdanning for NLA.

— Nå kan de få anledning til å tilby en seksårig profesjonsutdanning i teologi. Med det kan de blant annet utdanne prester, sa NOKUT-direktør Kristin Vinje.

NLA kan dermed bli en av fire institusjoner som nå kan tilby en 6-årig profesjonsutdanning i teologi. NLA må imidlertid først søke Kunnskapsdepartementet om retten til å tildele graden.

Les godkjent presteutdanning for NLA.