For studenter

Hvordan kan studenter få innflytelse i dette arbeidet?

Kvalitetsportalen i Canvas 

(merk at du må være innloget i Canvas før du trykker på lenken).

I Canvas vil du som student finne relevant informasjon om kvalitetsarbeidet ved NLA Høgskolen. Her finner du sammendrag av emneevaluering, årsrapport for Studentparlamentet og referat for utvalg som studenter er med i. 

Resultater fra Studiebaromteret finner du her.

Hvor går jeg som student når jeg har noe jeg vil ta opp?

Det daglige møtet mellom studenter og ansatte er en viktig plass for dialog, og verdien av slike konstruktive løpende samtaler for videre utvikling av høgskolen må ikke undervurderes.

Videre har representanter valgt av de ulike kull en viktig plass ved at de kommer tett på samtalene i lærerkollegiet og det utviklingsarbeidet som til enhver til skjer. Slik får en tidlig innflytelse i sakene som er under utvikling. Involvering i ulike råd og utvalg som styre og læringsmiljøutvalg gir tilsvarende innflytelse på sakene når de er fremmet for vedtak. Studentenes egne demokratiske organ, studentparlamentet og studentrådene, har en friere stilling i organisasjonen og setter selv dagsorden for hvilke saker som tas opp. Det fins altså mange ulike områder en kan engasjere seg på, og alle er viktige hver på sin måte for studentenes medvirkning.

Generelt er rådet å ta det opp direkte med den det gjelder eller den som har ansvar for området. Det er likevel ikke alltid det verken er mulig eller tjenlig, og da finnes det andre kanaler.

Saker knyttet til ditt eget kull, er det naturlig å ta opp med kullets studentrepresentanter. De har kontakt med programansvarlig, kulledere eller andre med ansvar for ditt kull. Saker knyttet til det fysiske og psykiske læringsmiljøet, er det læringsmiljøutvalget som har særlig ansvar for, og det kan meldes til studentrepresentanter her.

Studieadministrasjon er adresse for formelle klagesaker og søknad om tilrettelegging. De kan også henvise videre til personlig veiledning og oppfølging av ulik art.

Skulle det oppstå vanskelige konflikter mellom studenter og ansatte, vises det til egen handlingsplan for slike saker. Tilsvarende er det utviklet handlingsplan mot seksuell trakassering. Alle forskrifter, retningslinjer og handlingsplaner finnes på våre nettsider under studentsidene.

Si-fra-portalen

Vi har en «Si-fra-portal» der alle som er registrert som studenter ved NLA Høgskolen kan legge inn melding.  Læringsmiljøutvalget får rapporter om hvilke type saker som meldes inn og statistikker knyttet til dette, og de har ansvar for oppfølging på et overordnet nivå.

 

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet ved NLA Høgskolen skal ivareta studentenes interesser og synspunkter overfor NLA Høgskolen.

 
Kulltillitsvalgte:

Kulltillitsvalgte er kullets kontakt opp mot faglig ansvarlig (normalt studieprogramleder) og gjennomfører kullets time ved behov. Kullansvarlig/ faglig ansvarlig (normalt studieprogramleder) har ansvar for at det settes av tid i undervisningen slik at studentene kan gjennomføre valg av tillitsvalgt seg imellom. Leder av fjorårets studentråd har ansvar for at det blir konstituert nytt studentråd. Det skal velges en representant og en vara fra 100-nivå, 200-nivå og 300-nivå i hvert studium. De tillitsvalgte skal være valgt innen 15. september. Kullansvarlig/ faglig ansvarlig (normalt studieprogramleder)​​​​​​​ har ansvar for at navn og epostadresse til de nye tillitsvalgte sendes på epost til org.kons.nla@gmail.com.

Studentrådet - SR (ved hvert studiested):
Studentrådet (SR) har ansvar for lokale saker knyttet til studiestedet og er studentenes bindeledd til studentparlamentet. SR oppnevner representanter til vitenskapelige avdelingsråd og læringsmiljøutvalget, og for noen studiesteder representant til Velferdstinget (øverste organ i regionens studentsamskipnad).

Studentparlamentet - SP:

Studentparlamentet (SP)er studentdemokratiets øverste organ. Det skal ivareta studentenes interesser ved å være talerør og pådriver overfor høgskolens ledelse og de sentrale organene i Norsk studentorganisasjon (NSO). SP oppnevner representanter til NLA Høgskolens styre, Læringsmiljøutvalget (LMU), Lokalt organ for kvalitet i utdanningen (LOKUT), Utdanningsutvalget (UU), Forsknings- og utviklingssutvalget (FoU-utvalget), Klagenemnd, Skikkethetsnemnd og Landsstyret i NSO.

 

 

www.nla.no/kvalitet