Kvalitetsportalen

Formålet med kvalitetsportalen er å gjøre det systematiske kvalitetsarbeidet synlig og tilgjengelig for studenter, ansatte og andre.

Hele kvalitetssystemet finner du her.

 

 

Hva er systematisk kvalitetsarbeid?

Det daglige utviklingsarbeidet er med å skape en enda bedre høgskole. Slik kan vi sikre at gode kvaliteter blir tatt vare på, og at svikt i kvalitet blir tatt fatt i på en god måte. Konkret blir dette gjort ved at studenter, personal, praksisfeltet og andre involveres i arbeidet med å synliggjøre dagens virkelighet, reflektere over denne og presentere resultatet av dette slik at alle blir informert om både hvor vi er og hvor vi vil. Det overordna ansvaret for dette arbeidet har Lokalt utvalg for kvalitetsutvikling (Lokut), der det sitter to studentrepresentanter.

Hvordan skjer dette?

Det skjer ved at vi systematisk samler inn informasjon om hvordan det går, altså hvilke resultat vi ser. Dette skjer gjennom skriftlige og muntlige studentevalueringer, referat fra for eksempel avdelingsråd og læringsmiljøutvalg, statistikker som viser utvikling i studenttall, karakterer og annet, og meldinger fra studenter om forhold som bør rettes på eller som fortjener ros. Dette blir så samlet og vurdert i ulike rapporter. Sentralt står rapporten fra programansvarlig for hvert program, fra de ulike avdelingene og fra læringsmiljøutvalg, men også fra andre organ. Her er studenter representert.

Verktøykasse for studentevalueing 

NLA Høgskolen har laget en oversikt over ulike typer studentevalueringer. Denne oversikten kan du lese mer om her

Emneansvarlig og programansvarlig velger selv hvilke evalueringsverktøy som er mest relevant for det enkelte emnet/emnegjennomføring. Det anbefales å variere evalueringsform fra semester til semester om dette kan bidra til at studentene ikke blir «evalueringsmettet». For å sikre høy gjennomføringsprosent, er det viktig at studentrepresentant tas med på råd og får uttale seg om hvilken evalueringsform de mener er mest hensiktsmessig. Studentrepresentantene kan også foreslå spørsmål de mener er relevante i evalueringen.

Emner skal alltid evalueres:
- Underveis: Hver gang emnet gjennomføres
- Sluttevaluering: Minst hvert 7. semester. Det skal også gjøres en sluttevaluering etter første gangs gjennomføring av nytt emne og studietilbud.

Spørsmål, kommentarer, forslag til utvikling eller feilmeldinger knyttet til kvalitetsportalen sendes til kvalitet@NLA.no