P290 Bacheloroppgave i pedagogikk

Alle versjoner:
P290 (2024—2025)
P290 (2023—2024)
P290 (2022—2023)
P290 (2021—2022)
P290 (2020—2021)
P290 (2019—2020)
P290 (2018—2019)
P290 (2017—2018)

Emnekode: P290

Emnenavn: Bacheloroppgave i pedagogikk

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Minimum 50 studiepoeng i pedagogikk, hvor P101-104 eller tilsvarende inngår.

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter tidligere studier i pedagogikk

Bacheloroppgaven kommer vanligvis på slutten av bachelorstudiet.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i pedagogikk

Innledning

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap innen et selvvalgt tema, som fører videre ett eller flere emner som studenten arbeidet med tidligere i studiet
 • har kunnskap om hvordan et skriveprogram kan anvendes effektivt når en arbeider med en bacheloroppgave
 •  

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere en pedagogisk problemstilling
 • kan finne fram til relevante kilder og vurdere dem kritisk
 • kan anvende kildene slik at de belyser problemstillingen
 • kan anvende normer for akademisk skriving med hensyn til kildehenvisning, sitatbruk og oppsett av referanseliste
 • kan foreta selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger

Generell kompetanse

Studenten

 • viser bred innsikt i valgte tema
 • kan formidle og drøfte fagstoff muntlig og skriftlig
 • har deltatt i prosesser som bidrar til forpliktende samarbeid og faglig utvikling
 • har gjennom arbeidet med oppgaven vist en åpen, ærlig, modig, grundig, og selvkritisk holdning

Innhold

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal det gjennomføres et selvstendig skriftlig arbeid hvor studenten drøfter en avgrenset problemstilling i et selvvalgt tema innenfor ett eller flere av de pedagogiske emnene som studenten har studert tidligere. Problemstillingen kan både være mer teoretisk orientert og mer praksisorientert.

Arbeids- og undervisningsformer

Innen en bestemt frist, som blir opplyst ved semesterstart, skal studenten velge et mulig tema for bacheloroppgaven. I forbindelse med det første obligatoriske seminaret skal studentene arbeide med utforming av problemstilling for oppgaven. Studentene organiseres i seminargrupper hvor emneansvarlig gir innføring i arbeidet med oppgaven, og hvor det gjøres avtaler om forpliktende samarbeid gjennom semesteret. Hver student blir tildelt en veileder blant faglærerne. Veileder vil gi veiledning på og godkjenne problemstilling og selvvalgt pensum innenfor en fastsatt frist. Eventuelle endringer av problemstilling og litteraturliste under skriveprosessen skal godkjennes av veileder.

Studenten skal arbeide selvstendig med å skrive bacheloroppgaven. Informasjon om veiledning for skriving av oppgaven finnes i oppgaveheftet. Studenter som arbeider med oppgaver innenfor samme tema blir oppfordret til å samarbeide, men det skal skrives individuelle bacheloroppgaver. Oppgaven skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

 • Følgende arbeidskrav må være godkjent før bacheloroppgave kan leveres:
 • Selvvalgt litteratur og problemstilling må godkjennes av faglærer.
 • Studenten skal velge ut ca. 100 sider med relevans for oppgaven fra tidligere emne(r)
 • Nytt selvvalgt pensum på 700 sider.
 • Før innlevering av bacheloroppgaven må studenten ha presentert prosjektet sitt muntlig i seminargruppen. Presentasjonen må være godkjent for at en skal kunne levere bacheloroppgaven.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig bacheloroppgave. Omfang: mellom 5400 og 6600 ord

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Praksis

Ingen

Emnesperre

P290 og P211+ kan ikke inngå i samme bachelorgrad.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

P291 kan ikke erstatte P290, eller inngå i bachelorgraden for BAPED

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 • Ca. 100 sider med relevans for oppgaven valgt fra tidligere emne(r)
 • Nytt selvvalgt pensum på 700 sider.