P290 Bacheloroppgave i pedagogikk

Alle versjoner:
P290 (2024—2025)
P290 (2023—2024)
P290 (2022—2023)
P290 (2021—2022)
P290 (2020—2021)
P290 (2019—2020)
P290 (2018—2019)
P290 (2017—2018)

Emnekode: P290

Emnenavn: Bacheloroppgave i pedagogikk

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

EX101 (ex.phil.), EX102 (ex.fac.), P101-104, og minst 25 stp pedagogikk på 200-nivå.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloroppgaven skrives vanligvis i 5. eller 6. semester av bachelorstudiet

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Bachelorgrad i pedagogikk.

Innledning

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap innen et selvvalgt pedagogisk tema, som har sitt utspring i ett eller flere emner som studenten har studert og fullført tidligere i studiet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere en pedagogisk problemstilling
 • kan finne fram til relevante kilder og vurdere dem kritisk
 • kan anvende kildene slik at de belyser problemstillingen
 • kan anvende normer for akademisk skriving med hensyn til kildehenvisning, sitatbruk og oppsett av referanseliste
 • kan foreta selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger

Generell kompetanse

Studenten

 • viser bred innsikt i valgte tema
 • kan formidle og drøfte fagstoff muntlig og skriftlig
 • har deltatt i prosesser som bidrar til forpliktende samarbeid og faglig utvikling
 • viser kjennskap til regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid
 • viser gjennom arbeidet med oppgaven evne til selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger

Innhold

I arbeidet med bacheloroppgaven skal det gjennomføres et selvstendig skriftlig arbeid hvor studenten drøfter en avgrenset problemstilling i et selvvalgt tema innenfor ett eller flere av de pedagogiske emnene som studenten har studert og fullført tidligere. Problemstillingen kan være mer teoretisk orientert og/eller mer praksisorientert.

Arbeids- og undervisningsformer

Innen en bestemt frist, som blir opplyst ved semesterstart, skal studenten velge et mulig tema for bacheloroppgaven. I forbindelse med det første obligatoriske seminaret skal studentene arbeide med utforming av problemstilling for oppgaven. Studentene organiseres i seminargrupper hvor emneansvarlig gir innføring i arbeidet med oppgaven, og hvor det gjøres avtaler om forpliktende samarbeid gjennom semesteret. Hver student blir tildelt en veileder blant faglærerne. Veileder vil gi veiledning på og godkjenne problemstilling og selvvalgt litteratur innenfor en fastsatt frist. Eventuelle endringer av problemstilling og litteraturliste under skriveprosessen skal godkjennes av veileder.

Studenten skal arbeide selvstendig med å skrive bacheloroppgaven. Informasjon om veiledning for skriving av oppgaven finnes i oppgaveheftet. Studenter som arbeider med oppgaver innenfor samme tema blir oppfordret til å samarbeide, men det skal skrives individuelle bacheloroppgaver. Oppgaven skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før bacheloroppgave kan leveres:

 • Deltakelse i to obligatoriske seminarer. Innhold i seminar 1: Om retningslinjer for oppgaveskriving. Om arbeid med utforming av problemstilling. Innhold i seminar 2: Deltakelse i seminargruppe hvor studentene presenterer oppgaven sin for hverandre.
 • Utforme problemstilling
 • Innen fastsatt frist: Velge forskningsbasert litteratur på 800 sider med relevans for oppgaven.
 • Problemstilling og selvvalgt litteratur skal godkjennes av studentens veileder.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig bacheloroppgave. Omfang: mellom 5400 og 6600 ord

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan skive oppgaven på engelsk.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

P291 Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk og P211+ Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på interkulturell pedagogikk overlapper P290 Bacheloroppgave i pedagogikk med 7,5 sudiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

P291 kan ikke erstatte P290.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.