P290 Bacheloroppgave i pedagogikk

Alle versjoner:
P290 (2024—2025)
P290 (2023—2024)
P290 (2022—2023)
P290 (2021—2022)
P290 (2020—2021)
P290 (2019—2020)
P290 (2018—2019)
P290 (2017—2018)

Emnekode: P290

Emnenavn: Bacheloroppgave i pedagogikk

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

EX101 (ex.phil.), EX102 (ex.fac.), P101-104, og minst 25 stp pedagogikk på 200-nivå.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloroppgaven skrives vanligvis i 5. eller 6. semester av bachelorstudiet

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Bachelorgrad i pedagogikk.

Innledning

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap innen et selvvalgt pedagogisk tema, som har sitt utspring i ett eller flere emner som studenten har studert og fullført tidligere i studiet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere en pedagogisk problemstilling.
 • kan finne fram til relevante kilder og vurdere dem kritisk.
 • kan anvende kildene slik at de belyser problemstillingen.
 • kan anvende normer for akademisk skriving med hensyn til kildehenvisning, sitatbruk og oppsett av referanseliste.
 • kan foreta selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger.

Generell kompetanse

Studenten

 • viser bred innsikt i valgte tema.
 • kan formidle og drøfte fagstoff muntlig og skriftlig.
 • har deltatt i prosesser som bidrar til forpliktende samarbeid og faglig utvikling.
 • viser kjennskap til regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.
 • viser gjennom arbeidet med oppgaven evne til selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger.

Innhold

I arbeidet med bacheloroppgaven skal det gjennomføres et selvstendig skriftlig arbeid hvor studenten drøfter en avgrenset problemstilling i et selvvalgt tema innenfor ett eller flere av de pedagogiske emnene studenten har studert og fullført tidligere. Problemstillingen kan være mer teoretisk orientert og/eller mer praksisorientert. Bacheloroppgaven skal være en litteraturstudie. 

Arbeids- og undervisningsformer

Som støtte til studentens selvstendige arbeid gis det obligatorisk undervisning, forelesninger, seminarer og veiledning.

Det tilbys tre veiledninger, hvorav to er obligatoriske. Studenten skal arbeide selvstendig med bacheloroppgaven, men under veiledning.

Før studentene får tildelt en veileder blant faglærerne, skal det innen en bestemt frist leveres inn forslag til problemstilling, utkast til selvvalgt litteratur og prosjektskisse. Det gis veiledning på problemstilling, selvvalgt litteratur og oppgavens struktur innenfor fastsatte frister. Nærmere informasjon om temavalg og veiledning for skriving av oppgaven finnes i oppgaveheftet og gis i undervisningen.

Studenter som arbeider med oppgaver innenfor samme tema blir oppfordret til å samarbeide, men det skal skrives individuelle bacheloroppgaver.

Oppgaven skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før bacheloroppgaven kan leveres:

 • All undervisning er obligatorisk. Det kreves 80 % oppmøte.
 • Velge tema og utforme oppgavens problemstilling.
 • Innlevering av prosjektskisse til fastsatt frist. Skissen skal inneholde forslag til problemstilling, prosjektbeskrivelse og de første 300 sidene selvvalgt litteratur. Se ellers formkrav i veiledningsheftet. Innleveringen er forutsetningen for tildeling av veileder.
 • Obligatorisk veiledning. Det gis tilbud om veiledning tre ganger og to av disse er obligatoriske. Studenten skal sende inn bearbeidet utkast til deler av oppgaven før hver veiledningstime.
 • 800 sider selvvalgt forskningsbasert faglitteratur med relevans for oppgaven. Litteraturutvalget skal godkjennes av veileder innen fastsatte frister

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig bacheloroppgave. Omfang: mellom 5400 og 6600 ord
 • Får en student vurderingen ikke bestått på bacheloroppgaven, kan studenten levere én omarbeidet oppgave til ny sensur. Før innlevering av omarbeidet oppgave er studenten forpliktet til å motta to veiledningstimer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert karakter fra A - F

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan skive oppgaven på engelsk.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

P291 Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk og P211+ Bacheloroppgave i pedagogikk med vekt på interkulturell pedagogikk overlapper P290 Bacheloroppgave i pedagogikk med 7,5 sudiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

P291 kan ikke erstatte P290.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.