3IK111N Det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
3IK111N (2022—2023)
3IK111N (2021—2022)
3IK111N (2020—2021)
3IK111N (2019—2020)
3IK111N (2017—2018)

Emnekode: 3IK111N

Emnenavn: Det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse

 

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier innen migrasjon, etnisitet, integrering, flerkulturell sameksistens, rasisme og inkludering
 • kjenner til flyktningkonvensjonen og norsk flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om norsk migrasjonshistorie
 • kjenner til den norske debatten om innvandring og integreringsstrategi
 • kjenner til relevante studier og forskning innen fagfeltet  

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere sentrale problemstillinger i flerkulturelle samfunn
 • kan bruke og anvende et presise fagspråk til å beskrive og forklare forholdene i flerkulturelle samfunn

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevante og sentrale teorier, problemstiller og løsninger i fagfeltet
 • kan utveksle synspunkt og felterfaringer om det flerkulturelle Norge

Innhold

Emnet tar for seg migrasjonsteorier, migrasjonshistorie, integreringsstrategier og ulike utfordringer og muligheter i utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn i en global kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger på nett, seminar, nettleksjoner, ekskursjoner, observasjoner, veiledning og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Gjennomføre to ekskursjoner som følger visse retningslinjer (tilgjengelig i Its Learning).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • 10 dagers hjemmeeksamen. 2000 ord (+/- 15 %)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Skandinavisk

Engelsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper IKF116NO og 3IK201 med 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Pensum IK111 (ca. 750 s.)

¤ Bangstad, Sindre: "Multikulturalismen og dens kritikere" i Bø, Bente Puntervold (red.): Multikulturell teori og flerkulturell praksiser - Artikler om norsk minoritetspolitikk (Oslo: Abstrakt Forlag, 2011), s. 21-46 (25 s)

¤ Barth, Fredrik: Nye og evige temaer i studiet av etnisitet i Manifestasjon og prosess (Oslo: Universitetsforlaget, 1993), s. 174-198 (19 s)

Bygnes, S. (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk tidsskrift, 23(3). Sider 171-192. (21 sider). Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/st/2015/03/mistillitens_migrasjon_europeisk_soer-nord-mobilitet_i_kjoel

Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg.). (Oslo: Gyldendal akademisk). s. 34-199, 237-259 (187s)

¤ Eriksen, Thomas Hylland: Samfunn (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), s. 69-108 (38 s)

Fuglerud, Øyvind: Migrasjonsforståelse (Oslo: Universitetsforlaget, 2017) (272 s)

¤ Kaya, Mehmed S.: "Innvandring og integrering _ utfordringer i å forstå tilpasningsmønstre" i Kaya, Medmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.): Integrasjon og mangfold - Utfordringer for sosialarbeideren (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2010), 50-97 (48 s)

¤ Kjeldstadli, Knut (red.): Norsk innvandrerhistorie. Bind 3. (Oslo: Pax, 2003) s. 137-186 (50 s)

Kjeldstadli, Knut: Sammensatte samfunn - innvandring og inkludering (Oslo: Pax, 2008) s.69-125 (56 s. s)

Rosvold, M. og Bielenberg, N. (2012) Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. HL-senterets temahefte nr. 14. Oslo: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Tilgjengelig online: http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/rosvoll-bielenberg-antisiganisme.html, s. 5-54 (47 s.)

¤ Skorgen, Torgeir: Rasenes oppfinnelse (Oslo: Spartacus), s. 236-253 (18 s)

Synnes, Ronald (2012): Kristne Migrantmenigheter i Oslo. KIFO-Rapport-2012. Tilgjengelig online:

http://www.kifo.no/wp-content/uploads/2016/09/Migrantmenigheter-i-Oslo_-KIFO-Rapport-2012_2.pdf Side 69-81 (12 sider)  

 

Litteratur merket ¤  finnes i elektronisk kompendium.