3IK111N Det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
3IK111N (2022—2023)
3IK111N (2021—2022)
3IK111N (2020—2021)
3IK111N (2019—2020)
3IK111N (2017—2018)

Emnekode: 3IK111N

Emnenavn: Det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier innen migrasjon, etnisitet, integrering, flerkulturell sameksistens, rasisme og inkludering
 • kjenner til flyktningkonvensjonen og norsk flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om norsk migrasjonshistorie
 • kjenner til den norske debatten om innvandring og integreringsstrategi
 • kjenner til relevante studier og forskning innen fagfeltet  

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere sentrale problemstillinger i flerkulturelle samfunn
 • kan bruke og anvende et presise fagspråk til å beskrive og forklare forholdene i flerkulturelle samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle, både muntlig og skriftlig, relevante og sentrale teorier, problemstiller og løsninger i fagfeltet
 • kan utveksle synspunkt og felterfaringer om det flerkulturelle Norge

Innhold

Emnet tar for seg migrasjonsteorier, migrasjonshistorie, integreringsstrategier og ulike utfordringer og muligheter i utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn i en global kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningsperioden tilbys det nettforelesninger.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Avsluttende vurdering

10 dagers hjemmeeksamen. 4000 ord (+/- 15 %).

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk, engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper IKF116NO, 3IK201 og 3IK111 med 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer.

Pensum (ca. 750 s.)

Bangstad, S. og Døving, C. A. (2015). Hva er rasisme. Oslo: Universitetsforlaget (134 s)

¤ Barth, F. (1993). Nye og evige temaer i studiet av etnisitet i Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget, s. 174-198 (19 s)

Bygnes, S. (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk tidsskrift, 23. vol. 3, s. 171-192 (21 sider).
Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/st/2015/03/mistillitens_migrasjon_europeisk_soer-nord-mobilitet_i_kjoel

Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015) Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk, s. 34-199, 237-259 (187s)

¤ Eriksen, T. H. (2010). Samfunn. Oslo: Universitetsforlaget, s. 69-108 (38 s)

¤ Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne: Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt. Oslo: Universitetsforlaget, s. 79-119 (50 s)

Hoffmann, C. og Moe, V. (red.) (2017). Holdninger til jøder og muslimer I Norge: Befolkningsundersøkelse og minoritetsstudie
Tilgjengelig online: https://www.hlsenteret.no/aktuelt/nyheter/2017/resultater-holdningsundersokelse.html

¤ Kjeldstadli, Knut (red.). (2003). Norsk innvandrerhistorie. Bind 3. Oslo: Pax, s. 137-186 (50 s)

* Lynnebakke, B. & Fangen, K. (2011). Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap. Sosiologi i dag, 41, vol. 3-4, s. 133-155 (22 s)

* Løvgren, M., & Orupabo, J. (2011). Norskhet. Sosiologi i dag, 41, vol. 3-4, s. 5-11 (7 s)

Midtbøen, A. H. (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt norsk tidsskrift 34, vol. 2, s. 130-149 (19s)
Tilgjengelig online: https://www.idunn.no/nnt/2017/02/innvandringshistorie_som_faghistorie_kontroverser_i_norsk

* Nadim, M. (2011). Kulturell reproduksjon eller endring? - Småbarnsmødre med innvandringsbakgrunn og arbeid. Nytt norsk tidsskrift, 32, vol. 1, s. 15-24 (10 s)

Odden, G. (2018). Internasjonal migrasjon - En samfunnsvitenskapelig innføring. Oslo: Fagbokforlaget (200 s)

* Thun, Cecilie. (2015), Grenser for Norskhet? Om Barns Medborgerskap Og Kulturelt Mangfold i Barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 99, vol 3-4, 194-207 (23 s)

* Vassenden, A. (2011). Hvorfor en sosiologi om norskhet må holde norskheter fra hverandre. Sosiologi i dag, 41, vol. 3-4, 156-182.

Litteratur merket ¤  finnes i elektronisk kompendium. Litteratur merket med * har dere tilgang til digitalt gjennom NLAs bibliotek.