3IK111N Det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
3IK111N (2022—2023)
3IK111N (2021—2022)
3IK111N (2020—2021)
3IK111N (2019—2020)
3IK111N (2017—2018)

Emnekode: 3IK111N

Emnenavn: Det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i:

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende teorier innen migrasjon, etnisitet, integrering, flerkulturell sameksistens, rasisme, inkludering og ekskludering
 • kjenner til flyktningkonvensjonen og norsk flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om norsk migrasjonshistorie
 • kjenner til den norske debatten om innvandring og integreringsstrategi
 • kjenner til utfordringer og muligheter i det flerkulturelle og flerreligiøse norske samfunn  
 • kjenner til relevante studier og forskning innen fagfeltet  
 • har kjennskap til integreringspraksis  

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og analysere sentrale problemstillinger om flerkulturelle samfunn
 • kan bruke og anvende et presise fagspråk til å beskrive, analysere og drøfte forholdene i flerkulturelle samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevante og sentrale teorier, problemstiller og løsninger i fagfeltet
 • kan utveksle synspunkt og felterfaringer om det flerkulturelle Norge

Innhold

Emnet tar for seg migrasjonsteorier, migrasjonshistorie, integreringsstrategier og ulike utfordringer og muligheter i utviklingen av Norge som et flerkulturelt samfunn i en global kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningsperioden tilbys det nettforelesninger.

Arbeidsomfang

350 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • Mappe (arbeidsoppgaver kan være muntlige presentasjoner for medstudenter eller skriftlige oppgaver som for eksempel oppgaver knyttet til videoforelesninger, tilbakemelding på medstudenters arbeid, eller ekskursjoner). Innhold og frister oppgis ved studiestart.

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet mappe.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • En ukes hjemmeeksamen, individuell (4000 ord).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.Skandinavisk språk.Engelsk

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

3IK111N Det flerkulturelle Norge overlapper følgende emner med 10 studiepoeng:

 • 3IK111 Det flerkulturelle Norge
 • 3IK103 Det flerkulturelle Norge
 • IKF116NO Regional spesialisering: Det flerkulturelle Norge
 • 3IK201 Det flerkulturelle Norge

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.