4HSM104 Identitet og danning 1

Alle versjoner:
4HSM104 (2020—2021)
4HSM104 (2019—2020)
4HSM104 (2018—2019)
4HSM104 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM104

Emnenavn: Identitet og danning 1

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Innovasjon og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon og bachelor i Innovasjon og ledelse

Innledning

En egen emne-serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende beviste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp. Dette emnet er det første i rekken av tre, og vil ha fokus på studentens refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål.

Identitet og danningsemnene (IDA) vil også være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KunnskapStudenten

 • kan gjøre redet for begrepet danning
 • har bred kunnskap om hvilke svar som gjennom historien har blitt gitt om hva det innebærer å være et handlende, velgende og ansvarlig menneske
 • kjenner til hvordan etiske problemstillinger til ulike tider har vært behandlet og har forståelse for vår egen tid og vårt eget liv
 • kan orientere seg i filosofihistorien og vet hvordan finne fordypningslitteratur

 

FerdigheterStudenten

 • kan anvende kunnskap om etikk og menneskesyn i refleksjon rundt eget verdisyn
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og deres konsekvenser for andre
 • kan legge fram fagstoff for medstudenter slik at det kan danne grunnlag for dialog og refleksjon

 

Generell kompetanseStudenten

 • har innsikt i utfordringer knyttet til det å arbeide sammen med kollegier med forskjellige verdisyn
 • kan lede en dialog i gruppe hvor alle skal delta
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftlig og overfor medstudenter

Innhold

 • Danningens historie og danning som begrep
 • Filosofihistorie
 • Etikk
 • Menneskesyn
 • Det tolkende menneske

Arbeids- og undervisningsformer

Primært er det lagt opp til en innledningsforelesning med påfølgende refleksjonsgrupper. I høstsemesteret er det læreren som har innledningsforelesningene, mens studenten selv har dem i vårsemesteret.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. Semester

 • 5 logger
 • ledelse av en dialoggruppe

 

2. Semester

 • 5 logger
 • individuell presentasjon i dialoggruppe
 • gruppepresentasjon
 • 1 veiledningssamtale

Det kreves 80% tilstedeværelse.

Hvis arbeidskravene ikke er godkjent vil kandidaten måtte vente et år med å få gjennomført arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

1. semester

 • Individuell skriftlig refleksjonsoppgave ( 700 ord +/- 10%)

2. semester

 • Skriftlig gruppeoppgave (2000 ord +/- 10%)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Refleksjonsoppgave og gruppeoppgave vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på IDA 2.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Full overlapping med 4ØKADM105

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Haidt, J. (2006): The happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom. New York: Basic Books.  

Vetlesen, A. J. (2014). Hva er etikk? Oslo: Universitetsforlaget

(Kan også brukes: Hauge, L.S. &  Haga, S. (2014): Handling valg og ansvar. Bergen: Fagbokforlaget)

*Straume, I.S. (2013): Danningens filosofihistorie: En innføring. I I. S. Straume (Red.), Danningens filosofihistorie. Oslo: Gyldendals Akademiske.

Selvvalgt pensum min 200 sider

*Finnes i digitalt kompendium