4HSM104 Identitet og danning 1

Alle versjoner:
4HSM104 (2020—2021)
4HSM104 (2019—2020)
4HSM104 (2018—2019)
4HSM104 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM104

Emnenavn: Identitet og danning 1

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor i innovasjon og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse

Innledning

En egen emne-serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp. Dette emnet er det første i rekken av tre, og vil ha fokus på studentens refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål.

Identitet og danningsemnene (IDA) vil også være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • kan gjøre redet for begrepene danning og identitet
 • kan gjøre rede for hovedtrekk i utvalgte menneskesyn, deres likheter og ulikheter
 • kan gjøre rede for hvordan holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre
 • kjenner til hvordan etiske problemstillinger har vært behandlet til ulike tider
 • kan gjøre rede for hva dialog er
 • kan gjøre greie for begrepet selvledelse 

Ferdigheter
Studenten

 • har forståelse for etiske utfordringer i vår egen tid og i eget liv
 • kan anvende kunnskap om etikk og menneskesyn i refleksjon rundt eget verdisyn
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og forstå hvilke konsekvenser dette har for en selv og andre
 • kan lede dialoggrupper med fokus på eksistensielle tema
 • kan sette ord på egne styrker og utfordringer i møte med forskjellige typer arbeidsoppgave 

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i utfordringer som kan oppstå i møte med mennesker med ulike verdisyn
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftlig og muntlig overfor medstudenter
 • har evne til å se sine styrker og begrensninger i selvstendig arbeid

Innhold

 • Etikk
 • Menneskesyn
 • Dialog
 • Selvledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Primært er det lagt opp til en innledningsforelesning med påfølgende refleksjonsgrupper.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 200 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester

 • 5 logger
 • ledelse av en dialoggruppe

2. semester

 • 5 logger
 • individuell presentasjon i dialoggruppe

Det kreves 80% tilstedeværelse pr. semester.

Hvis arbeidskravene ikke er godkjent vil kandidaten måtte vente et år med å få gjennomført arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • To dagers hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10%)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på IDA 2.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Full overlapping med 4ØKADM105

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Karp, T. (2016). Til meg selv: Det er ikke det jeg sier til andre, men hva jeg sier til meg selv: Om selvledelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk.


Vetlesen, A. J. (2014). Hva er etikk? Oslo: Universitetsforlaget