4HSM104 Identitet og danning 1

Alle versjoner:
4HSM104 (2020—2021)
4HSM104 (2019—2020)
4HSM104 (2018—2019)
4HSM104 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM104

Emnenavn: Identitet og danning 1

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor i innovasjon og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

En egen emne-serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp. Dette emnet er det første i rekken av tre, og vil ha fokus på studentens refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål.

Identitet og danningsemnene (IDA) vil også være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre redet for begrepene danning og identitet
 • kan gjøre rede for hovedtrekk i utvalgte menneskesyn, deres likheter og ulikheter
 • kan gjøre rede for hvordan holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre
 • kjenner til hvordan etiske problemstillinger har vært behandlet til ulike tider
 • kan gjøre rede for hva dialog er

Ferdigheter

Studenten

 • har forståelse for etiske utfordringer i vår egen tid og i eget liv
 • kan anvende kunnskap om etikk og menneskesyn i refleksjon rundt eget verdisyn
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og forstå hvilke konsekvenser dette har for en selv og andre
 • kan lede dialoggrupper med fokus på eksistensielle tema
 • kan sette ord på egne styrker og utfordringer i møte med forskjellige typer arbeidsoppgave 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i utfordringer som kan oppstå i møte med mennesker med ulike verdisyn
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftlig og muntlig overfor medstudenter
 • har evne til å se sine styrker og begrensninger i selvstendig arbeid

Innhold

 • Etikk
 • Menneskesyn
 • Dialog
 • Verdier og holdninger 

Arbeids- og undervisningsformer

Primært er det lagt opp til en innledningsforelesning med påfølgende refleksjonsgrupper.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 200 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester

 • 5 logger
 • ledelse av en dialoggruppe

2. semester

 • 5 logger
 • individuell presentasjon i dialoggruppe

Det kreves 80% tilstedeværelse pr. semester.

Hvis arbeidskravene ikke er godkjent vil kandidaten måtte vente et år med å få gjennomført arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • To dagers hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10%)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på IDA 2.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Full overlapping med 4ØKADM105

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Borgen, C & Reindal, S.. (2020). (U)nødvendig prat? Etikkundervisning for økonomistudenter. I Sævi T. &, Biesta G. (Red.), Pedagogikk, periferi og verdi (s. 172 -190). Bergen: Fagbokforlaget.

(Kompendium, 19 s.)

 

Hauge, L., & Haga, S. (2014). Handling valg og ansvar : Etikk og menneskesyn i historisk perspektiv, (13-18, 279-286) Bergen: Fagbokforlaget.

(Kompendium, 14 s.)

 

Thorbjørnsen, S. (2008). Kapittel 6: Konkurranse og økonomi, antropologiske perspektiver. Vinn eller forsvinn! : Mennesket i konkurransesamfunnet (s. 181-230)., Bergen: Fagbokforl.

(Kompendium, 50 s.)

Engedal, Leif Gunnar, "Mange fortellinger - ett liv : momenter til belysning av narrativ teori". Tidsskrift for sjelesorg , nr./issue 3 (2003), s. 155-180, ISBN/ISSN: 0333- 3388 (Kompendium, 26 s)

Engedal, Leif Gunnar, ”Identitet og kontekst – momenter til et mentalitetshistorisk perspektiv”. Utdrag fra Ecce homo, Oslo: Faculty of Arts, University of Oslo Unipub, 1999,

(Kompendium 8 s.)

Sjøvold, E. (2010). Ledelse og utvikling av høytelsesteam - et spørsmål om mestring av kompleksitet og balanse. Scandinavian journal of organizational psychology, 2 (1), 27-36. ISBN/ISSN: 1891-473X .

(Kompendium, 10 s.)

 

Vetlesen, A. (2007). Hva er etikk (Vol. 17, Hva er). Oslo: Universitetsforl.

(155 s.)

 

Wivestad, Stein (2020). Livslang karakterdanning. Sævi T. &, Biesta G. (Red.). Pedagogikk, periferi og verdi (206-221). Bergen: Fagbokforlaget

(Kompendium, 16 s.)

 

Sum sidetall: 298

 

Ytterligere litteratur kan bli gitt ved studiestart.