4HSM204 Identitet og danning 2

Alle versjoner:
4HSM204 (2021—2022)
4HSM204 (2020—2021)
4HSM204 (2019—2020)
4HSM204 (2018—2019)
4HSM204 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM204

Emnenavn: Identitet og danning 2

Undervisningssemester:

Steder: Oslo

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM104 Identitet og danning 1.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon og bachelor i Innovasjon og ledelse

Innledning

En egen emne-serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende og bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp. Dette emnet er det andre i rekken av tre, og vil ha fokus på studentens refleksjon over vår plass i verden og utfordringer knyttet til deres egne verdistandpunkt. De vil også få trening i å utrykke det de mener og står for.

IDA vil være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet har studenten følgende læringsutbytte:

KunnskapStudenten

 • kan gjøre rede for hvordan politiske og økonomiske avgjørelser påvirker enkeltmennesker
 • har kunnskap om hvordan dårlige avgjørelser og fokus på økonomisk vinning førte til finanskrisen i 2008
 • ha kjennskap til teori om karakterdanning

FerdigheterStudenten

 • kan drøfte identitetsspørsmål knyttet til etnisitet, nasjonalitet, samfunnsborger og verdensborger
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og deres konsekvenser for andre
 • har et bevisst forhold til sin fagkompetanse og evner innen økonomi- og ledelsesfag og hvordan de kan brukes til beste for de mer vanskeligstilte i samfunnet

Generell kompetanseStudenten

 • har forståelse for hvordan en selv er i møte med andre
 • kan gjøre rede for egne utfordringer og verdistandpunkt i møte med dem som er forskjellig fra en selv
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn i diskusjon og skriftlig

Innhold

 • Karakterdanning
 • Norge og EU
 • Bakgrunn for finanskrisen
 • Formidlingskunnskap

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er satt sammen av flere temasamlinger, kurs, dialoggrupper og mentorsamtaler.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 150 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester

 • 3 intervjuer med tema identitet
 • 2 mentorsamtaler
 • 5 logger (hvorav to er fra mentorsamtaler)

2. semester

 • 5 logger (hvorav to fra mentorsamtaler)
 • 2 mentorssamtaler

Det kreves 80% tilstedeværelse.

Hvis arbeidskravene ikke er godkjent vil kandidaten måtte vente et år med å få gjennomført arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

1. Filmet diskusjon i dialoggruppe med påfølgende refleksjon

2. Individuell refleksjonsoppgave (Oppgave /- 2000 ord)

Det er ikke mulig å levere del 2 uten å ha deltatt på del 1.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på IDA 3.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 studiepoeng mot 4ØKADM204

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

*Brunstad, P. (2010). Mentoren som nomade: Ansatser til en veiledningsetikk (p. Veiledning av nye lærere Oslo : Universitetsforlaget

Ferguson, C., Marrs, A., Damon, M., & Heffes, A. (2011). Inside job. S.l.: SPHE.

Fontaine, P. (2006). Europe in 12 lessons. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Hylland Eriksen. T & Neumann I. B. (2011). Fra slektsgård til oljeplattform: Norsk identitet og Europa.  Internasjonal Politikk,69(03), 413-436.

Landahl, J., & Ahmadi, F. (2012). Mode, senmodernitet, identitet. Sociologisk Forskning,49(2), 129-144.

*Lippestad, G., & Gangdal, J. (2013). Det vi kan stå for. Oslo: Aschehoug.(s. 44-65, 129-132 og 172-174)

Ytterligere pensum blir gitt ved studiestart.

(*Kompendium på its learning)