4HSM204 Identitet og danning 2

Alle versjoner:
4HSM204 (2021—2022)
4HSM204 (2020—2021)
4HSM204 (2019—2020)
4HSM204 (2018—2019)
4HSM204 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM204

Emnenavn: Identitet og danning 2

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM104 Identitet og danning 1

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse

Innledning

En egen emne-serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende og bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp. Dette emnet er det andre i rekken av tre, og vil ha fokus på studentens refleksjon over sin plass i verden og utfordringer knyttet til deres egne verdistandpunkt. De vil også få trening i å utrykke det de mener og står for.

Identitet og danningsemnene (IDA) vil være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan politiske og økonomiske avgjørelser påvirker enkeltmennesker
 • har kunnskap om FNs menneskerettserklæring
 • har kunnskap om hvilke følger dårlige avgjørelser og fokus på økonomisk vinning kan få
 • har teoretisk kunnskap om dialogisk tilnærming

Ferdigheter
Studenten

 • kan drøfte identitetsspørsmål knyttet til etnisitet, nasjonalitet, samfunnsborger og verdensborger
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og deres konsekvenser for andre
 • har et bevisst forhold til sin fagkompetanse innen økonomi- og ledelsesfag og hvordan de kan brukes til beste for andre mennesker og den verden de er en del av

Generell kompetanse
Studenten

 • har forståelse for hvordan en selv er i møte med andre
 • kan gjøre rede for egne utfordringer og verdistandpunkt i møte med dem som er forskjellig fra og tenker annerledes enn en selv
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn muntlig og skriftlig

Innhold

 • Etikk
 • Bakgrunn for finanskrisen
 • Moderne slaveri
 • FNs menneskerettserklæring
 • Dialog
 • Makt
 • VaKE (Values and Knowledge Education- dilemmatrening)
 • Mentoring
 • Selvledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er satt sammen av flere temasamlinger, kurs, dialoggrupper og mentorsamtaler.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 200 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester

 • 2 mentorsamtaler
 • 6 logger (hvorav to er fra mentorsamtaler)

2. semester

 • 6 logger (hvorav to fra mentorsamtaler)
 • 2 mentorssamtaler

Det kreves 80% tilstedeværelse.

Hvis arbeidskravene ikke er godkjent vil kandidaten måtte vente et år med å få gjennomført arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

1.semester:

Gruppeoppgave, 2000 ord (pluss/minus 10 %)

2.semester:

1. Filmet diskusjon i dialoggruppe med påfølgende refleksjon

2. Individuell refleksjonsoppgave, 2000 ord (pluss/minus 10 %)

Det er ikke mulig å levere del 2 uten å ha deltatt på del 1.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk,skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på IDA 3.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 studiepoeng mot 4ØKADM204

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Med forbehold om endringer.

*Brunstad, P. (2010). Mentoren som nomade: Ansatser til en veiledningsetikk (p. Veiledning av nye lærere Oslo : Universitetsforlaget

Ferguson, C., Marrs, A., Damon, M., & Heffes, A. (2011). Inside job. S.l.: SPHE.

*Lippestad, G., & Gangdal, J. (2013). Det vi kan stå for. Oslo: Aschehoug.(s. 44-65, 129-132 og 172-174)

Reiss, E., & Strøm-Olsen, N. (2014). Norsk slaveri. Oslo: Frekk forlag.

Ytterligere pensum blir gitt ved studiestart.

(*I digitalt kompendium)