4HSM204 Identitet og danning 2

Alle versjoner:
4HSM204 (2021—2022)
4HSM204 (2020—2021)
4HSM204 (2019—2020)
4HSM204 (2018—2019)
4HSM204 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM204

Emnenavn: Identitet og danning 2

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM104 Identitet og danning 1.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse

Innledning

En egen emne-serie kalt Identitet og danning (IDA) skal bidra til studentenes vekst som reflekterende og bevisste praktikere. IDA undervises i alle semestre og utgjør til sammen 22,5 stp. Dette emnet er det andre i rekken av tre, og vil ha fokus på studentens refleksjon over sin plass i verden og utfordringer knyttet til deres egne verdistandpunkt. De vil også få trening i å utrykke det de mener og står for.

Identitet og danningsemnene (IDA) vil være med å utruste studentene som fremtidige ledere.

Læringsutbytte

Etter fullført emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan politiske og økonomiske avgjørelser påvirker enkeltmennesker
 • har kunnskap om FNs menneskerettserklæring
 • har kunnskap om hvilke følger dårlige avgjørelser og fokus på økonomisk vinning kan få
 • har teoretisk kunnskap om dialogisk tilnærming

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte identitetsspørsmål knyttet til etnisitet, nasjonalitet, samfunnsborger og verdensborger
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og deres konsekvenser for andre
 • har et bevisst forhold til sin fagkompetanse innen økonomi- og ledelsesfag og hvordan de kan brukes til beste for andre mennesker og den verden de er en del av

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for hvordan en selv er i møte med andre
 • kan gjøre rede for egne utfordringer og verdistandpunkt i møte med dem som er forskjellig fra og tenker annerledes enn en selv
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn muntlig og skriftlig

Innhold

 • Etikk
 • Bakgrunn for finanskrisen
 • Moderne slaveri
 • FNs menneskerettserklæring
 • Dialog
 • Makt
 • VaKE (Values and Knowledge Education- dilemmatrening)
 • Mentoring
 • Selvledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er satt sammen av flere temasamlinger, kurs, dialoggrupper og mentorsamtaler.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 200 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester

 • 2 mentorsamtaler
 • 6 logger (hvorav to er fra mentorsamtaler)
 • Gruppeoppgave, 2000 ord (pluss/minus 10 %)

2.semester

 • 6 logger (hvorav to fra mentorsamtaler)
 • 2 mentorssamtaler

Det kreves 80% tilstedeværelse.

Hvis arbeidskravene ikke er godkjent vil kandidaten måtte vente et år med å få gjennomført arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen er todelt:

1. Filmet diskusjon i dialoggruppe med påfølgende refleksjon

2. Individuell refleksjonsoppgave, 2000 ord (pluss/minus 10 %)

Det er ikke mulig å levere del 2 uten å ha deltatt på del 1.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk,skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på IDA 3.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 studiepoeng mot 4ØKADM204

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Brinkmann, J., Lindemann, B., & Sims, R. R. (2016). Voicing Moral Concerns: Yes, But How? The Use of Socratic Dialogue Methodology. Journal of Business Ethics, 139(3), 619-631. (Kompendium, 13 s.)

Brunstad, P. (2010). Mentoren som nomade : Ansatser til en veiledningsetikk (191-201). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium, 11 s.)

Brunstad, P. (2015). Eksistens og pedagogikk : En samtale om pedagogikkens oppgave. Nykommeren : Fra teoretisk innøvelse til faglig utøvelse i lys av praktisk visdom (s. 109-124) i Brunstad, P., Reindal, S., & Sæverot, Oslo: Universitetsforlag (kap 6). (Kompendium, 16 s.)

Elgesem F. & Høstmælingen N. (2019). Næringsliv og menneskerettigheter (7-40, 123-128). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium 40 s.)

Ferguson, C., Marrs, A., Damon, M., & Heffes, A. (2011). Inside job. S.l.: SPHE. (film)

Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Verdier og økonomi. Universitetskamp. ISBN: 978-82-304-0247-4. Scandinavian Academic Press. 17. 384 - 413. (Kompendium, 30 s.)

Hylland Eriksen. T & Neumann I. B. (2011). Fra slektsgård til oljeplattform: Norsk identitet og Europa.  Internasjonal Politikk, 69(03), 413-436. (Kompendium, 24 s.)

Reiss, E., & Strøm-Olsen, N. (2014). Norsk slaveri. Oslo: Frekk forlag. (50 sider velges ut knyttet til foredrag fra Hope for Justice)

Ingerid S. Straume (red.), Danningens filosofihistorie Oslo: Gyldendal Akademisk (15-54). (Kompendium, 40 s.)

Trezise, E., & Biesta, G. (2009). Can management ethics be taught ethically? A Levinasian Exploration. Philosophy of Management, 8(1), 43-54. (Kompendium, 12 s.)

Aasland, D. G. (2005). Økonomiens grenser og etikkens nødvendighet : en vei til Emmanuel Levinas. Oslo: Cappelen akademisk forl. (141 s.)

Sum sidetall: 377 + film

Ytterligere litteratur kan bli gitt ved studiestart