IDR103 Idrett og samfunn

Alle versjoner:
IDR103 (2023—2024)
IDR103 (2022—2023)
IDR103 (2021—2022)
IDR103 (2020—2021)
IDR103 (2019—2020)
IDR103 (2018—2019)
IDR103 (2017—2018)

Emnekode: IDR103

Emnenavn: Idrett og samfunn

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Emnet vil ha fokus på europeisk idrettshistorie, noen sentrale idrettsetiske aspekt, idrettens organisering, samt idrettens tilknytning til fysisk aktivitet, helse og livsstil. Det inneholder også et mindre forskningsarbeid knyttet til det praktiske idrettsliv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor emnet idrett og samfunn.
 • kjenner til gjeldende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettslig samfunnsvitenskap.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor emnet.
 • kjenner til idrettens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdighet

Studenten

 • kan innenfor emnet finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og knytte dette til en problemstilling.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

 

Studenten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor emnet og delta i de faglige diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i emnet

Innhold

Idrettshistorie

 • antikken
 • olympismen
 • den engelske sporten
 • norsk idrettshistorie
 • NIFs struktur og organisering

Idrettsfilosofi og idrettsetikk

 • menneskesyn
 • ledelse
 • yrkesetikk
 • fair play
 • toppidrett og breddeidrett
 • deltagelse og frafall
 • kjønn
 • media
 • integrering

Idrett som samfunnsfenomen

 • fysisk aktivitet
 • helse og livsstil

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli organisert i undervisningsuker lagt til NLA, Breistein, spredt utover vårsemesteret, bestående av forelesninger, gruppearbeid og fagseminarer med studentframlegg. Mellom undervisningsukene  vil studentene også arbeide med arbeidskrav. Det vil bli gitt lærerveiledning til studentenes arbeidskrav.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til karakter emnet.

 • Gjennomføre et skriftlig gruppearbeid innenfor enten idrettsetikk eller fysisk aktivitet og helse. Studentene skal også gjennomføre et praktisk forskningsarbeid i tilknytning til dette arbeidet, i form av et intervju lagt til idrettens praksisfelt. Arbeidet skal legges frem for resten av kullet på et fagseminar.
 • Gjennomføre parvis et faglig framlegg på et fagseminar med utgangspunkt i pensum.
 • Krav til 80 % frammøte til all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Fasting, K. (2011). Seksuell trakassering og overgrep i idretten - forekomst og forebygging. I H. D.V., G. Breivik, M. Sisjord, & S. H.B., Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (ss. 317-333). Oslo: Akilles.

Goksøyr, M. (2008). Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt forlag.

Hanstad, D. (2011). Best både i idrett og antidoping - et dilemma? I Norsk idrett - indre spenning og ytre press (ss. 139-156). Oslo: Akilles.

**Helsedirektoratet (2014). Rapport: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.

**Kvalnes, Ø. & Hemmestad, L. (2010). Loophole ethics in sports. Etikk i praksis, ss. 57-67.

Lippe, G. (2011). Medierte idrettsidoler - fra rollemodeller til modeller? I H. D.V., G. Breivik, M. Sisjord, & S. H.B., Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (ss. 199-214). Oslo: Akilles.

Loland, S. (2013). Idrett og samfunn. Oslo: Gyldendal.

Loland, S. (2015). Idrettsetikk. Oslo: Akilles. 2.utg.

**Loland, S. (2005). Idrett - prestasjon eller dannelse? Nytt Norsk Tidsskrift (22), ss. 91-98.

**NIF. (2011). Idrettspolitisk dokument 2011-2015. Hentet 05 11, 2012 fra Om NIF: http://www.idrett.no/omnif/ipd/Sider/default.aspx

Ommundsen, Y. (2011). Spesialisere tidlig og plukke talenter - er det så lurt? I H. D.V., G. Breivik, M. Sisjord, & S. H.B., Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (ss. 53-68). Oslo: Akilles.

Repstad, P. (1993). Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag. Oslo: Universitetsforlaget

Sørensen, M., & Kahrs, N. (2011). En idrett for alle? Erfaringer med integrering av personer med funksjonsnedsettelser i norsk idrett. I H. D.V., G. Breivik, M. Sisjord, & S. H.B., Norsk idrett: indre spenning og ytre press (ss. 337-354). Oslo: Akilles.

Walseth, K. (2011). Minoriteter i idretten - status og utfordringer. I H. D.V., G. Breivik, M. Sisjord, & S. H.B., Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (ss. 355-370). Oslo: Akilles.

Goksøyr, M. (2011). Heltebilder i utvikling: Fra idrettsmann til utøver. I D. V. Hanstad (red), Norsk Idrett (ss. 181-199). Oslo: Akilles.

Øverby, C. N., Torstveit, M. K., Høigaard, R. (2011). Folkehelsearbeid. Høyskoleforlaget. (Kap: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17) Norwegian Academic Press.

Totalt ca. 1000 sider

** = lenke på It`s Learning