IDR103 Idrett og samfunn

Alle versjoner:
IDR103 (2023—2024)
IDR103 (2022—2023)
IDR103 (2021—2022)
IDR103 (2020—2021)
IDR103 (2019—2020)
IDR103 (2018—2019)
IDR103 (2017—2018)

Emnekode: IDR103

Emnenavn: Idrett og samfunn

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Emnet vil ha fokus på idrettens historie og utvikling, noen sentrale idrettsetiske aspekt, idrettens organisering og idrettens rolle i samfunnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor emnet idrett og samfunn.
 • kjenner til gjeldende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettslig samfunnsvitenskap.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor emnet.
 • kjenner til idrettens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdighet

Studenten

 • kan innenfor emnet finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og knytte dette til en problemstilling.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor emnet og delta i de faglige diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i emnet

Innhold

Idrettsfilosofi og idrettsetikk

 • Fair play
 • Idrettsetikk
 • Toppidrett og breddeidrett
 • Deltagelse og frafall
 • Idrett og kjønn
 • Idrett og media
 • Idrett og integrering

Idrett som samfunnsfenomen

 • Idrettens historie og utvikling
 • Idrett og politikk
 • Idretten i Norge

Idrett og helse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i høstsemester. Det legges opp til forelesninger, gruppearbeid og fagseminar med studentfremlegg.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet.

 • Gjennomføre et skriftlig gruppearbeid innenfor idrettens historie og utvikling
 • Gjennomføre et faglig framlegg på et fagseminar med utgangspunkt i læringsutbytte og litteratur
 • Krav til 80 % frammøte til all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.