IDR103 Idrett og samfunn

Alle versjoner:
IDR103 (2023—2024)
IDR103 (2022—2023)
IDR103 (2021—2022)
IDR103 (2020—2021)
IDR103 (2019—2020)
IDR103 (2018—2019)
IDR103 (2017—2018)

Emnekode: IDR103

Emnenavn: Idrett og samfunn

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet vil ha fokus på idrettens historie og utvikling, noen sentrale idrettsetiske aspekt, idrettens organisering og idrettens rolle i samfunnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor emnet idrett og samfunn.
 • kjenner til gjeldende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettslig samfunnsvitenskap.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor emnet.
 • kjenner til idrettens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdighet

Studenten

 • kan innenfor emnet finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og knytte dette til en problemstilling.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor emnet og delta i de faglige diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i emnet

Innhold

Idrettsfilosofi og idrettsetikk

 • Fair play
 • Idrettsetikk
 • Toppidrett og breddeidrett
 • Deltagelse og frafall
 • Idrett og kjønn
 • Idrett og media
 • Idrett og integrering

Idrett som samfunnsfenomen

 • Idrettens historie og utvikling
 • Idrett og politikk
 • Idretten i Norge

Idrett og helse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i høstsemester. Det legges opp til forelesninger, gruppearbeid og fagseminar med studentfremlegg.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet.

 • Gjennomføre et skriftlig gruppearbeid innenfor idrettens historie og utvikling
 • Gjennomføre et faglig framlegg på et fagseminar med utgangspunkt i læringsutbytte og litteratur
 • Krav til 80 % frammøte til all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Goksøyr, M. (2008). Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt forlag.

**Helsedirektoratet (2014). Rapport: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.

Loland, S. (2015). Idrettsetikk. Oslo: Akilles.2. utg.

**Loland, S. (2005). Idrett - prestasjon eller dannelse? Nytt Norsk Tidsskrift (22), ss. 91-98.

**NIF. (2019). Idretten vil! 2019-2023. Hentet 12.03.2020 frå Om NIF: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/

Sæther, S. A. (Red.). (2019). Idrettsvitenskap: Perspektiver og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,15).

Hanstad, D. V. (Red.). (2011). Norsk idrett: Indre spenning og ytre press. Oslo: Akilles. (Kap: 1, 2, 3, 5, 6).

**Loland, S. (2010). Biomedisinsk teknologi i idrett: Hvor går grensene? Etikk i praksis, 4(1), ss. 87-100

**Hanstad, D. V., & Skille, E. A. (2010). Journalisters syn på samarbeidet med den norske OL-troppen under vinterlekene i Vancouver 2010. Norsk Medieskrift, 17, ss. 348–363

**Sisjord, M. K., Fasting, K. & Sand, T. S. (2011). Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(2), 71-92.

** Lenke på Canvas