3KL102 Kristen tro som livssyn

Alle versjoner:
3KL102 (2024—2025)
3KL102 (2023—2024)
3KL102 (2022—2023)
3KL102 (2021—2022)
3KL102 (2020—2021)
3KL102 (2019—2020)
3KL102 (2018—2019)
3KL102 (2017—2018)

Emnekode: 3KL102

Emnenavn: Kristen tro som livssyn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL102 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Delemne 3KL101-2 eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet og studieprogrammene KLA og KLM. Emnet møter behovet for å gi en introduksjon til kristen tro.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • har kunnskap om livssyn som lære, fortelling og levemåte
 • har kunnskap om det kristne livssynets grunnleggende lære, fortelling og levemåte

Ferdigheter

 • kan gjøre rede for det kristne livssynets sentrale lære, fortelling og levemåte
 • kan reflektere over det kristne livssynet i møte med andre livssyn

Kompetanse

kan møte livssynsmangfoldet med respekt, toleranse og integritet

Innhold

3KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir innføring i livssynsbegrepet med fokus mot hvordan ethvert livssyn både kan formuleres som forutsetninger og som lære, fortelling og levemåte. Dette gir den teoretiske bakgrunnen for  delemnet KL102-2.

3KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir en grunnleggende introduksjon til kristen tro, formulert som både lære, fortelling og levemåte. Sentralt i delemnet arbeid med ulike bibeltekster som settes inn i sin helhetlige sammenheng og relateres til aspektene lære, fortelling og levemåte.

Arbeids- og undervisningsformer

KL102 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes.

-----------------------------------------

Obligatoriske kursdager 3. - 5. januar 2018. Muntlig eksamen eller innlevering 13. februar.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at studenten skal ha rett til å få karakter i emnet:

 • Deltakelse på minst 75 % av obligatorisk undervisning

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL102 er alternativt:

a) To innleveringsoppgaver à 1500 ord (pluss minus 15 %)
eller
b) Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum for hele emnet.

For innleveringsoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Innleveringsoppgaver: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgavene og muntlig eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

3KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Pensum (80 s.)

 • Sire, James W.: Naming the elephant: Worldview as a concept. (Downer's Grove: Inter Varsity Press, 2004) s 15-50 og 91-120. (80 s.).   

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Naugle, David K.: Worldview: The History of a Concept (Grand Rapids: Eerdmanns, 2002).
 • Noebel, David A. Understanding The Times: The Story Of The Biblical Christian, Marxist/Leninist, And Secular Humanist Worldviews. (Manitou Springs, Colorado: Summit Press, 1991).
 • Newbigin, Lesslie: Foolishness to the Greeks. The Gospel and Western Culture (London: SPCK, 1986).
 • Pederson, Don: "Biblical Narrative as an Agent for Worldview Change" i International Journal of Frontier Missions 14 (October-December 1997).

3KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Pensum (ca 700 s.)

Kristen tro som lære

 • Sire, James: The Universe Next Door. A Basic Worldview Catalogue (Downer's Grove: Inter Varsity Press, 2009; 5. utg.) s.25-46 og 278-286 (19 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible. (Scripture Union Publishing 2003) s. 137-216 (70 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 12-76 (64 s)

Kristen tro som fortelling

 • Gustavsson, Stefan: Gjør som Gud, bli menneske (Oslo: Lunde forlag 2008) s.11-84 (70 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible. (Scripture Union Publishing 2003) s. 13-136 (127 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 77-144 (60 s.)

Kristen tro som levemåte

 • Gustavsson, Stefan: Gjør som Gud, bli menneske (Oslo: Lunde forlag 2008) (205 s.). s. 85-183 (98 s.)
 • Stott, John: Understanding the Bible. (Scripture Union Publishing 2003) s. 207-216 (9 s.).
 • Wright, Tom: Ganske enkelt kristen (Oslo: Lunde forlag 2008) (200 s.). s. 146-238 (90 s.)

Bibeltekster: ca 100 sider utvalg: 

 • 1.Mos. 1-3, 12, 15-18, 2. Mos. 1-3 og 19-21, 2. Sam.1-7. Salme 1, 2, 8, 22, 23, 24, 25, 73, 90 og 110, Jes. 1-13, Dan.7-8, Malaki 1-4, Markusevangeliet, Apostlenes gjerninger 1-15, Galaterbrevet, Kolosserbrevet.

Anbefalt tilleggsmateriale:

 • Blamires, Harry. The Christian Mind: How Should a Christian Think (Ann Arbor, Michigan: Servant Books, 1978).
 • Colson, Charles W. and Nancy Pearcy: How Now Shall We Live? (Wheaton, Illinois: Tyndale House, 1999).
 • Cook, Stuart. Universe Lost: Reclaiming a Christian World View (Joplin, Missouri: College Press, 1992).
 • Hvalvik, Reidar og Stordalen, Terje: Den store fortellingen : om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (Oslo: Det norske bibelselskap, 1999).
 • Middleton, J. Richard, and Brian Walsh. Truth is Stranger Than It Used to Be: Biblical Faith in a Postmodern Age (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1995).
 • Roberts, Vaughan: God–s Big Picture (IVP, Leicester, 2002).
 • Stott, John: Basic Christianity (IVP, 2008)
 • Stott, John: The Cross of Christ (IVP, 1989 2. ed)
 • Stott, John: The Radical Disciple (IVP, 2010) 150 s.