3KL102 Kristen tro som livssyn

Alle versjoner:
3KL102 (2024—2025)
3KL102 (2023—2024)
3KL102 (2022—2023)
3KL102 (2021—2022)
3KL102 (2020—2021)
3KL102 (2019—2020)
3KL102 (2018—2019)
3KL102 (2017—2018)

Emnekode: 3KL102

Emnenavn: Kristen tro som livssyn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL102 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Delemne 3KL101-2 eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet. Emnet møter behovet for å gi en introduksjon til kristen tro.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om livssyn som lære, fortelling og levemåte
 • har kunnskap om det kristne livssynets grunnleggende lære, fortelling og levemåte

Ferdigheter

 • kan gjøre rede for det kristne livssynets sentrale lære, fortelling og levemåte
 • kan reflektere over det kristne livssynet i møte med andre livssyn

Generell kompetanse

 • kan møte livssynsmangfoldet med respekt, toleranse og integritet

Innhold

3KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir innføring i livssynsbegrepet med fokus mot hvordan ethvert livssyn både kan formuleres som forutsetninger og som lære, fortelling og levemåte. Dette gir den teoretiske bakgrunnen for  delemnet KL102-2.

3KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir en grunnleggende introduksjon til kristen tro, formulert som både lære, fortelling og levemåte. Sentralt i delemnet står arbeid med ulike bibeltekster som settes inn i sin helhetlige sammenheng og relateres til aspektene lære, fortelling og levemåte.

Arbeids- og undervisningsformer

KL102 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL102 er alternativt:

a) To innleveringsoppgaver à 1500 ord (pluss minus 15 %) eller 

b) Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum for hele emnet.

For innleveringsoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Innleveringsoppgaver: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgavene og muntlig eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Pensum (ca. 100 s.)

 • Hinderaker, Bjørn. Følgende online videoer på: https://www.damaris.no/livssyn/, (tilsvarende 20 s.):
  • Hinderaker, Bjørn «Hva er et livssyn?» https://vimeo.com/196261396 (16 min).
  • Hinderaker, Bjørn «Livssyn som lære, fortelling og levemåte» (5 min)
  • Hinderaker, Bjørn «Om skjulte livssyn» (5 min)
 • Sire, James W.: Naming the elephant: Worldview as a concept. (Downers Grove: Inter Varsity Press, 2004) s 15-50 og 91-120. (80 s.). 

KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Pensum (ca. 645 s.)

Bibeltekster: ca. 100 sider utvalg: 

 • 1 Mos 1-3, 12, 15-18, 2 Mos 1-3 og 19-21, 2 Sam 1-7. Salme 1, 2, 8, 22, 23, 24, 25, 73, 90 og 110, Jes 1-13, Dan 7-8, Mal 1-4, Mark, Apg 1-15, Gal, Kol, Åp 1.