3KL102 Kristen tro som livssyn

Alle versjoner:
3KL102 (2024—2025)
3KL102 (2023—2024)
3KL102 (2022—2023)
3KL102 (2021—2022)
3KL102 (2020—2021)
3KL102 (2019—2020)
3KL102 (2018—2019)
3KL102 (2017—2018)

Emnekode: 3KL102

Emnenavn: Kristen tro som livssyn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Trondheim

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL102 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Delemne 3KL101-2 eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i årsstudiet. Emnet møter behovet for å gi en introduksjon til kristen tro.

Innledning

Dette emnet bidrar til å danne og utruste kristne til å formidle kristen tro som troverdig og relevant i et livssynsåpent samfunn. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om livssyn som lære, fortelling og levemåte
  • har god kunnskap om det kristne livssynets grunnleggende lære, fortelling og levemåte

Ferdigheter

Studenten

  • kan reflektere kritisk over livssynsbegrepet og dets anvendelse
  • kan gjøre rede for det kristne livssynets sentrale lære, fortelling og levemåte, , og se dette i kontrast til aktuelle alternative perspektiv
  • kan formidle det kristne livssynet ved hjelp av bibeltekster

Generell kompetanse

Studenten

  • kan reflektere kritisk over eget og andre livssyn
  • kan møte livssynsmangfoldet med respekt og ansvarlighet
  • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger 
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Innhold

3KL102-1 Livssyn som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir innføring i livssynsbegrepet med fokus mot hvordan ethvert livssyn både kan formuleres som lære, fortelling og levemåte. Dette gir den teoretiske bakgrunnen for delemnet KL102-2.

3KL102-2 Kristen tro som lære, fortelling og levemåte

Dette delemnet gir en grunnleggende introduksjon til kristen tro, formulert som både lære, fortelling og levemåte. Sentralt i delemnet står arbeid med ulike bibeltekster som settes inn i sin helhetlige sammenheng og relateres til aspektene lære, fortelling og levemåte.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL102 er samlingsbasert, med en kombinasjon av tre obligatoriske innledende kursdager, digitale læringsressurser og selvstendig arbeid. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer hvor sentrale temaer drøftes og workshops med arbeid med aktuelle bibeltekster og medietekster. Utvikling av medie-/formidlingsopplegg inngår som en integrert del av emnet.

Arbeidet med digitale læringsressurser, obligatorisk arbeidsoppgave og prosjektoppgave med veiledning utgjør sentrale læringsformer.

Det gis også tilbud om ukentlige lokale / digitale workshops.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

a) Deltakelse på minst 80% av obligatorisk undervisning

b) Arbeidsoppgave på 1000 ord (pluss minus 20%)

Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL102 er alternativt:

a) To innleveringsoppgaver med følgende vekting

Oppgave 1: 1000 ord (pluss minus 20%). (40%)

Oppgave 2: 1500 ord (pluss minus 20%). (60%)

eller 

b) Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum for hele emnet.

For innleveringsoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgavene og muntlig eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Innleveringsoppgaver: Alle.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinavisk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.