3JO221 Økonomi- og næringslivsjournalistikk

Alle versjoner:
3JO221 (2024—2025)
3JO221 (2023—2024)
3JO221 (2022—2023)
3JO221 (2021—2022)
3JO221 (2020—2021)
3JO221 (2019—2020)
3JO221 (2018—2019)
3JO221 (2017—2018)

Emnekode: 3JO221

Emnenavn: Økonomi- og næringslivsjournalistikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det kreves minimum 45 studiepoeng i journalistikk eller tilsvarende, eller to års arbeid som journalist på heltid. Det kreves ingen forkunnskaper om økonomi

Relevans i studieprogrammet

Emnet bygger på emnene som tilbys i de fire første semestrene av bachelorgraden i journalistikk.

Obligatorisk emne i bachelorgrad i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har grunnleggende kjennskap til samfunnsøkonomi og økonomisk politikk i Norge
 • har grunnleggende kjennskap til bedriftsøkonomi, lovverket som regulerer dette og mulighetene journalister har for innsyn

Ferdigheter:

Studenten

 • kan lage journalistiske produkter basert på opplysninger som er hentet fra kommunebudsjetter, statsbudsjett og statistikk
 • kan lage journalistiske produkter basert på opplysninger som er hentet fra årsregnskaper og andre selskapsopplysninger fra Brønnøysundregistrene.
 • kan bruke regneark til å organisere tall og informasjon og til å lage enkle fremstillinger
 • kan vurdere egne og andres journalistiske arbeid innen økonomi og næringsliv

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan bidra med kreativitet og nyskapning innen økonomijournalistikk
 • kan tenke reflektert rundt bedrifters samfunnsansvar og etikk

Innhold

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk

Studentene får her en gjennomgang av noen sentrale begreper innen samfunnsøkonomien, samt en introduksjon til økonomisk politikk. Samfunnsøkonomi som fagfelt blir således plassert i forhold til journalistens virke og rolle. Man går igjennom metoder for å lese statsbudsjett og kommunebudsjett, og man får også en innføring i hvordan man leser tall fra Statistisk sentralbyrås database for kommune-stat-rapportering (KOSTRA) og annen relevant statistikk.

Studenten velger en kommune i starten av studiet. Økonomiplan og budsjett for denne kommunen blir pensum for studenten.

Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse

Studentene får her en innføring i noen sentrale begreper innen bedriftsøkonomi og lovverk som regulerer næringslivet. Studenten blir kjent med hva som kreves av selskapers årsregnskap og årsmelding, lovverket bak og hvordan man på et grunnleggende nivå kan lese og forstå nøkkeltall.

Studenten velger minst en bedrift ved starten av studiet som leverer årsregnskap. Årsregnskap til denne/disse bedriftene er en del av pensum for studenten.

Regneark:

Det gis noen plenumsforelesninger i bruk av regneark, samt gruppeopplæring etter behov.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger. Det legges opp til gruppevise arbeidsoppgaver og presentasjoner.

Arbeidsomfang

250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen:

 • Redegjørelse for valg av kommune og bedrift som skal undersøkes
 • Økonomijournalistisk reportasje

Prøve i regneark (45 min)

Økonomijournalistisk reportasje: studenten lager en reportasje på valgfri plattform der en eller flere metoder fra emnet blir brukt.  Kravene til denne oppgaven vil bli gjort kjent i detalj tidlig i kurset.

Kriteriene for prøven i regneark fremkommer tydelig i egen manual for emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Bearbeidet reportasje kan leveres på nytt én gang i samme semester. Ikke godkjent prøve i regneark kan tas på nytt én gang samme semester.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er todelt og består av:

 • Refleksjonsnotat (teller 40 %)
 • 3 timers skriftlig skoleeksamen (teller 60 %)

I refleksjonsnotatet skal studenten reflektere over sitt eget og deler av de andres økonomijournalistiske reportasjearbeid i lys av relevant litteratur

Tillatte hjelpemidler

Refleksjonsnotat: Alle. Skoleeksamen: ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Pensum (om lag 838 s.):

 

Bjerke, Paul,Birgitte Kjos-Fonn og Espen Sørmo Strømme: Økonomijournalistikk. Perspektiv og metoder. (Bergen, Fagbokforlaget 2016) 300 sider

¤ Ingebrigtsen, Stig og Ove D. Jakobsen: Økonomi, natur og kultur. (Oslo: Abstrakt forlag 2004, Kapittel 2 og 4, 35 sider

¤ Mathisen, B. R. (2010). Næringslivsjournalistikk: Følg pengene. I B. R. Mathisen, Lokaljournalistikk (s. 18). Oslo: IJ-Forlaget. - 18 sider

Statsbudsjett for 2017, gul bok, 275 s

Økonomiplan (valgfri kommune), om lag 200 sider

Årsrapport (valgfri bedrift), om lag 10 sider

Et utvalg artikler, radio- og fjernsynsreportasjer.