3JO221 Økonomi- og næringslivsjournalistikk

Alle versjoner:
3JO221 (2024—2025)
3JO221 (2023—2024)
3JO221 (2022—2023)
3JO221 (2021—2022)
3JO221 (2020—2021)
3JO221 (2019—2020)
3JO221 (2018—2019)
3JO221 (2017—2018)

Emnekode: 3JO221

Emnenavn: Økonomi- og næringslivsjournalistikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det kreves minimum 45 studiepoeng i journalistikk eller tilsvarende, eller to års arbeid som journalist på heltid. Det kreves ingen forkunnskaper om økonomi.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelorgrad i journalistikk.

Emnet bygger på emnene som tilbys i de fire første semestrene av bachelorgraden i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

  • har grunnleggende kjennskap til samfunnsøkonomi og økonomisk politikk i Norge
  • har grunnleggende kjennskap til bedriftsøkonomi, lovverket som regulerer dette og mulighetene journalister har for innsyn

Ferdigheter:

Studenten

  • kan lage journalistiske produkter basert på opplysninger som er hentet fra statsbudsjett og statistikk fra forvaltningen
  • kan lage journalistiske produkter basert på opplysninger som er hentet fra årsregnskaper og andre selskapsopplysninger fra Brønnøysundregistrene.
  • kan bruke regneark til å organisere tall og informasjon og til å lage enkle fremstillinger
  • kan vurdere egne og andres journalistiske arbeid innen økonomi og næringsliv

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan bidra med kreativitet og nyskapning innen økonomijournalistikk
  • kan tenke reflektert rundt bedrifters samfunnsansvar og etikk

Innhold

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk

Studentene får her en gjennomgang av noen sentrale begreper innen samfunnsøkonomien, samt en introduksjon til økonomisk politikk. Samfunnsøkonomi som fagfelt blir således plassert i forhold til journalistens virke og rolle. Man går igjennom metoder for å lese statsbudsjett, og man får også en innføring i hvordan man leser tall fra Statistisk sentralbyrås database for kommune-stat-rapportering (KOSTRA) og annen relevant statistikk.

Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse

Studentene får her en innføring i noen sentrale begreper innen bedriftsøkonomi og lovverk som regulerer næringslivet. Studenten blir kjent med hva som kreves av selskapers årsregnskap og årsmelding, lovverket bak og hvordan man på et grunnleggende nivå kan lese og forstå nøkkeltall.

Regneark:

Det gis noen plenumsforelesninger i bruk av regneark, samt gruppeopplæring etter behov.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av en veksling mellom forelesninger, gruppeoppgaver og presentasjoner.

Arbeidsomfang

250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen:

  • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeoppgave (2000 ord +/- 15 prosent) med økonomijournalistisk reportasje (se egen manual).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.