3JO111 Journalistikk 1

Alle versjoner:
3JO111 (2023—2024)
3JO111 (2022—2023)
3JO111 (2021—2022)
3JO111 (2020—2021)
3JO111 (2019—2020)
3JO111 (2018—2019)
3JO111 (2017—2018)

Emnekode: 3JO111

Emnenavn: Journalistikk 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak til bachelorstudiet i journalistikk.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er direkte profesjonsrettet. Det er en forutsetning å gjennomføre emnet for å gå videre til Journalistikk 2, 3 og 4 som til slutt kvalifiserer studenten til ekstern journalistisk praksis. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for journalistikkens grunnlag og grunnleggende arbeidsmetoder 
 • har grunnleggende kjennskap til kildearbeid i journalistikken 
 • har kunnskap om skriveregler og normer for godt mediespråk 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke ulike journalistiske metoder  
 • kan bygge opp et enkelt journalistisk kildenettverk  
 • kan lage enkle tv-saker og artikler for nettavis

Generell kompetanse

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse av journalistrollen

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i journalistisk teori og metode. Dette inkluderer journalistikkens samfunnsoppdrag, nyhetskriterier, kildekritikk, observasjon, intervjuteknikk, etikk, språk og utforming. 

Studentene får et praktisk møte med journalistikken gjennom internt redaksjonsarbeid. Studentene skriver enkle nyhetssaker og lager enkle TV-reportasjer tilpasset nettavis.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeseminar og praktiske oppgaver.  

Arbeidskravene blir satt opp som ukentlige prøver/innleveringer. En del av undervisningen er obligatorisk og består av intern redaksjonspraksis.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres.

 • Observasjonsoppgave (300 ord) 
 • Prøve i pressespråk (45 minutter) 
 • Enkel tekstanalyse (500-1000 ord) 
 • Oppgave i kildearbeid (300 ord) 
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning

Prøvene og innleveringene vurderes til godkjent / ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve en gang samme semester.  

Deltakelse i obligatorisk undervisning må være 80%. Ved særskilte tilfeller kan emneansvarlig gi studenter oppgaver for å ta igjen deler av tapt obligatorisk undervisning. Dette skal spesielt vurderes for studenter som har kommet forsinket inn i studieløpet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Digital skoleeksamen (4 t)

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Intern redaksjonspraksis i to uker.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 stp med 3JO106

Evaluering av emnet

Emnet evalueres av studentene mot slutten av gjennomføringen. Emneansvarlig skriver emnerapport etter de retningslinjene som gjelder for journalistikkprogrammet og NLA sentralt.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

 

Pensum (omtrent 850 sider) 

- Aarønæs, Lars: Pressespråket (Oslo: Komma.no, 2006), s. 5-99.

- Engebretsen, Martin: Den forståelige nyhet. (Fredrikstad: IJ-forlaget, 2005; 2. utg.) (71 s.).

- Handgaard, Brynjulf, Anne Hege Simonsen og Steen Stensen: Journalistikk (Oslo, Gyldendal Akademisk 2013) (327 s.)

- ¤Hågvar, Yngve Benestad: Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse. (Bergen: Fagbokforlaget, 2007) kap.1,2 og 9 (34 s.)

- Kofoed, Ståle de Lange: Digital historiefortelling (Oslo: Cappelen Damm, 2014) kap 5-7, (42 s.)

- Norsk Presseforbund (2015): Vær Varsom-plakaten. (5 s.).

- ¤Schwebs, Ture og Helge Østbye (2013): «Medieinnhald: analyseteoriar», kapittel 5 i Media i samfunnet (6. utg.). Oslo: Det Norske Samlaget (32 s.)

- ¤Thoresen, Jan: Nettjournalistikk: Å lage en viktig nettavis (Oslo: Gyldendal, 2014) kap 5, (10 s.)

- Vestad, Jon Peder og Bjarte Alme: Mediespråk. Form og formidling i journalistikk. (Oslo: Det Norske Samlaget), (208 s).

- ¤Østbye, Helge, Knut Helland, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen (2013): «Tekstanalyse», kapittel 3 i Metodebok for mediefag (4. utg). Bergen: Fagbokforlaget (39 s.)

- Billy Ray: Shattered Glass. (Film 2003)

Pensumlitteratur merket med ¤ finnes som digitalt kompendium i BOLK.