3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

Alle versjoner:
3KL211 (2021—2022)
3KL211 (2020—2021)
3KL211 (2019—2020)
3KL211 (2018—2019)
3KL211 (2017—2018)

Emnekode: 3KL211

Emnenavn: Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL211 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

3KL103 eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som alternativt obligatorisk emne i studieprogrammene

 • Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike apologetiske tilnærmingsmåter
 • har kunnskap om –det onde– som apologetisk grunntema i møtet mellom ulike livssyn og i populærkulturen
 • har kunnskap om evangeliene som apologetisk grunntema i møte mellom ulike livssyn og i populærkulturen

Ferdigheter: 

 • kan reflektere bevisst omkring apologetiske metoder
 • kan reflektere selvstendig omkring –det onde– og evangeliene som apologetiske grunntema
 • kan respondere på medienes beskrivelse av det onde og evangeliene

Generell kompetanse:

 • kan vise grundighet og integritet i møte med spørsmål og innvendinger

 

Innhold

 3KL211-1 Ulike tilnærmingsmåter til grunntema (4 stp)

Dette delemnet gir en innføring i apologetisk metode i kristen kontekst. Fokus rettes mot en kritisk gjennomgang av diskusjoner mellom fem aktuelle apologetiske hovedretninger.

3KL211-2 "Det onde" som apologetisk grunntema (8 stp)

Dette delemnet gir en innføring i temaet "det onde" fra tre ulike innfallsvinkler. En kristen tilrettelegging av "det onde" presenteres, en debatt om temaet mellom representanter fra et teistisk, panteistisk og naturalistisk livssynsperspektiv fokuseres og søkelyset rettes mot hvordan forskjellige perspektiv på "det onde" og det ondes problem reflekteres i populærkulturen. Uansett innfallsvinkel, legges det vekt på å se temaet i lys av de ulike livssynenes helhetsperspektiv.

3KL211-3 Kildene og historien som apologetisk grunntema (8 stp)

Dette delemnet retter fokus mot evangeliene som historiske kilder. De klassiske argumentene for evangelienes historiske troverdighet presenteres og temaet tas opp i debatt mellom det kristne og det naturalistiske livssynet. Søkelyset rettes også mot hvordan temaet reflekteres i populærkulturen.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL211 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For fjernstudentene gjelder tilsvarende 6 obligatoriske kursdager. Kursdagene består av forelesninger, workshops og seminarer med drøfting av aktuelle "case", samt veiledning på prosjektoppgaven. Videre er studentenes med to arbeidsoppgaver á 1000 ord (+/- 15%) en sentral læringsform. Den øvrige undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger, seminarer og ulike workshops.

I arbeidet med prosjektoppgaven er faglærers veiledning vesentlig. 

Arbeidsomfang

Cirka 500 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning
 • To godkjente skriftlige arbeidsoppgaver (á 1000 ord +/- 15%) knyttet til tema i KL211-1.

Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL211 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 4500 ord (pluss minus 15 %) med tema knyttet til 3KL211-2 og/eller 3KL211-3.

For prosjektoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Med forbehold om endringer

3KL211-1 Ulike tilnærmingsmåter til grunntema (4 stp)

Pensum (292 s.)

 • Cowan, Steven B. (red.): Five views on apologetics. (Grand Rapids: Zondervan, 2000) s. 26-312 (286 s.).
 • ¤ Evans, C.S. "Approaches to Christian Apologetics" i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s 15-21.

Anbefalt tilleggsmateriale

 • William Edgar, Reasons of the Heart (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1996).
 • Kreeft, Peter: Fundamentals of the Faith. Essays in Christian Apologetics (San Francisco: Ignatius Press, 1988).
 • Stackhouse, John G. Jr.: Humble Apologetics: Defending the Faith Today. (New York: Oxford University Press, 2002).
 • Sire, James: Why Should Anyone Believe Anything At All? (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1994).

 

3KL211-2 'Det onde' som apologetisk grunntema (8 stp)

Pensum (ca 580 s.)

 • Blocher, Henry: Evil and the Cross. (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press 1994) (124 s.).
 • Guinnes, Os: Unspeakable. Facing up to Evil in an Age of Genocide. (New York: HarperCollins 2004) (238 s.)
 • Wigen, Tore: "Teodicéproblemet" i Religionsfilosofi: En bok om tro, fornuft og livets mening. (Oslo: Luther Forlag, 1993) s. 222-289 (67 s).
 • Ravi Zacharias and William Lane Craig: Is There Meaning in Evil & Suffering? Tilgjengelig online http://www.youtube.com/watch?v=vtB6iFLmKiI (102 min), eller tilsvarende debatter om det onde. (tilsvarende 100 s.).
 • Utvalg av populærkulturelle uttrykk tilsvarende 50 sider, med study-guides på www.damaris.org som tilleggsmateriell. Eksempler på klassiske case: Filmene Så som i himmelen (2004), Ondskan (2003), Match Point (2005) og The Matrix (1999).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Blocher, H.A.G.: "Evil" i Campell-Jack, W.C. og Gavin McGrath (red): New Dictionary of Christian Apologetics. (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Academic, 2006).
 • Carson, Donald A.: How Long, O Lord? Reflections on Suffering and Evil. (Grand Rapids, Michigan: InterVarsity Press: 1990)
 • Craig, William Lane og Kai Nielsen: "The Craig-Nielsen Debate: God, morality and evil" (1991) online på http://www.leaderu.com/offices/billcraig/docs/craig-nielsen0.html
 • Craig, William Lane og Walter Sinnot-Armstrong: God? A Debate Between a Christian and an Atheist. (Oxford/New York: Oxford University Press, 2003).
 • Howard-Snyder, Daniel: "God, Evil, and Suffering" i Reason for the Hope Within, Michael Murray red, (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), online påhttp://www.ac.wwu.edu/~howardd/god,evil,andsuffering.pdf
 • Lewis, C. S.: The Problem of Pain, (London: Fontana Books, 1957).
 • Plantinga, Alvin: God, freedom and Evil (London: Allen & Unwin 1975)
 • Graham, Gordon og Robin Gill: Evil and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics)  (Cambridge: Cambridge University Press 2001)
 • Guinness, Os: The Dust of Death: The Sixties Counterculture and How It Changed America Forever (Wheaton, Illinois: Crossway 1994)
 • Plantinga, Cornelius jr.: Not the Way It's supposed to be. A Breviary of Sin (Grand Rapids: Eerdmanns, 1995)
 • Svendsen, L. Fr. H.: Ondskapens filosofi (Oslo: Universitetsforlaget 2004)
 • Zacharias, Ravi: Deliver Us From Evil. Restoring the Soul in a Disintegrating Culture. (Word Publishing 1997)
 • Zacharias, Ravi: Can Man Live Without God? (Dallas: Word 1994)

3KL211-3 Kildene og historien som apologetisk grunntema (8 stp)

Pensum (ca. 600 s.)

 • Boyd Gregory A.  and Paul Rhodes Eddy: The Jesus Legend, The: A Case for the Historical Reliability of the Synoptic Jesus Tradition (Grand Rapids, Il., Baker Academic: 2007)  s. 39-165 og 309-440. (257 s.)
 • Utvalg materiale (tilsvarende 100 s.) som omhandler debatt om Bibelens troverdighet. Online på http://www.answering-islam.de/Main/Responses/Shabir-Ally/index.html (eller tilsvarende materiale).
 • Utvalg av populærkulturelle uttrykk som tar opp Bibelens eller Koranens kilder tilsvarende 50 sider med study-guides på www.damaris.org som tilleggsmateriell. Eksempel på klassiske case: Filmen DaVinci Koden (2006).

Og enten:

 • Marshall, David: Why the Jesus Seminar can't find Jesus, and Grandma Marshall Could: A Populist Defense of the Gospels (Rochester: Gorham Printing, 2006) s. 1-202  (200 s.).

Eller

 • Gustavsson, Stefan: Skeptikerns guide til Jesus - del 1. Om evangeliernas troverdighet (Stocholm, CredoAkademin, 2013) (190 s.).

 

Anbefalt tilleggsmateriale på evangeliene som kilder

 • Barnett, Paul: Is the New Testamen Reliable? (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press,1986)
 • Bauckham, Richard: Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony: (Grand Rapids: Eerdmanns, 2006).
 • Bock, Darrell. L.: The Missing Gospels. Unearthing the Truth Behind alternative Christianities (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson 2006).
 • Bruce, F.F. og N.T. Wright (forord) The New Testament Documents: Are They Reliable?( Grand Rapids: Eerdmanns, 2003).
 • Ehrmann, Bart: Lost Christianities:The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew (New York: Oxford University Press, 2003)
 • Jenkins, Philip: Hidden Gospels: How the Search for Jesus Lost Its Way (New York: Oxford University Press, 2001).
 • Wright, N.T.: The Resurrection of The Son of God (Minneapolis: Fortress, 2003).

Anbefalt tilleggsmateriale om Bibelen og Koranen

 • Asadi, Muhammed A.: Islam & Christianity Conflict or Conciliation: A Comparative and Textual Analysis of the Koran & the Bible (Lincoln: Writers Club Press 2002).
 • Badru D. Kateregga og David W. Shenk: A Muslim and a Christian in Dialogue(Philadelphia: Herald Press 1997).
 • Bakke, Arild M og Jan Opsal (red.): Mellom kors og halvmåne: kristne perspektiver på møtet med islam. (Oslo : Credo, 1994).
 • Bucaille, Maurice: The Bible, The Qur'an and Science. (Indianapolis, IN: American Trust Publications 1975, 1996) (Online på http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/MB_BQS/default.htm)
 • Campbell, William: The Qur'an and the Bible in the Light of History & Science (Middle East Resources, 2002, Second Edition) (Online påhttp://www.tempemasjid.com/maurice/frcont15.htm )
 • Cook, Michael: The Koran: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press 2000)
 • Gilchrist, John: Facing the Muslim Challenges. A Handbook of Christian-Muslim Apologetics (Cape Town: Life Challenge Africa, 2002). (Online på http://answering-islam.org.uk/Gilchrist/Challenge/index.html )
 • Masood, Steven: The Bible and the Qur'an: A Question of Integrity (Cumbria/: OM Publishing, Paternoster Publishing, 2001).
 • Small, Keith E.: Holy Books Have a History. Textual histories of the New Testament and the Qur'an. (Snowfall Press: Monument, Colorado, 2010)
 • Watt, William Montgomery: Bell's Introduction to the Qur'an. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1970).
 • Lausanne Occational Paper: "Understanding Muslims". (No 49, 2004). Online artikkel påhttp://community.gospelcom.net/lcwe/assets/LOP49_IG20.pdf
 • Kristne og muslimske apologetiske nettsteder:
 • http://www.answering-christianity.com
 • http://www.islamic-awareness.org/
 • http://www.answer-islam.org
 • http://www.answering-islam.org/
 • http://debate.org.uk/topics/history/bib-qur/contents.htm