3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

Alle versjoner:
3KL211 (2021—2022)
3KL211 (2020—2021)
3KL211 (2019—2020)
3KL211 (2018—2019)
3KL211 (2017—2018)

Emnekode: 3KL211

Emnenavn: Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL211 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

3KL103 eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som alternativt obligatorisk emne i studieprogrammene

 • Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike apologetiske tilnærmingsmåter
 • har kunnskap om –det onde– som apologetisk grunntema i møtet mellom ulike livssyn og i populærkulturen
 • har kunnskap om evangeliene som apologetisk grunntema i møte mellom ulike livssyn og i populærkulturen

Ferdigheter: 

 • kan reflektere bevisst omkring apologetiske metoder
 • kan reflektere selvstendig omkring –det onde– og evangeliene som apologetiske grunntema
 • kan respondere på medienes beskrivelse av det onde og evangeliene

Generell kompetanse:

 • kan vise grundighet og integritet i møte med spørsmål og innvendinger

 

Innhold

 3KL211-1 Ulike tilnærmingsmåter til grunntema (4 stp)

Dette delemnet gir en innføring i apologetisk metode i kristen kontekst. Fokus rettes mot en kritisk gjennomgang av diskusjoner mellom fem aktuelle apologetiske hovedretninger.

3KL211-2 "Det onde" som apologetisk grunntema (8 stp)

Dette delemnet gir en innføring i temaet "det onde" fra tre ulike innfallsvinkler. En kristen tilrettelegging av "det onde" presenteres, en debatt om temaet mellom representanter fra et teistisk, panteistisk og naturalistisk livssynsperspektiv fokuseres og søkelyset rettes mot hvordan forskjellige perspektiv på "det onde" og det ondes problem reflekteres i populærkulturen. Uansett innfallsvinkel, legges det vekt på å se temaet i lys av de ulike livssynenes helhetsperspektiv.

3KL211-3 Kildene og historien som apologetisk grunntema (8 stp)

Dette delemnet retter fokus mot evangeliene som historiske kilder. De klassiske argumentene for evangelienes historiske troverdighet presenteres og temaet tas opp i debatt mellom det kristne og det naturalistiske livssynet. Søkelyset rettes også mot hvordan temaet reflekteres i populærkulturen.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL211 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For fjernstudentene gjelder tilsvarende 6 obligatoriske kursdager. Kursdagene består av forelesninger, workshops og seminarer med drøfting av aktuelle "case", samt veiledning på prosjektoppgaven. Videre er studentenes med to arbeidsoppgaver á 1000 ord (+/- 15%) en sentral læringsform. Den øvrige undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger, seminarer og ulike workshops.

I arbeidet med prosjektoppgaven er faglærers veiledning vesentlig. 

Arbeidsomfang

Cirka 500 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning
 • To godkjente skriftlige arbeidsoppgaver (á 1000 ord +/- 15%) knyttet til tema i KL211-1.

Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL211 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 4500 ord (pluss minus 15 %) med tema knyttet til 3KL211-2 og/eller 3KL211-3.

For prosjektoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

3KL211-1 Ulike tilnærmingsmåter til grunntema (4 stp)

Pensum (ca. 300 s.)

 • Cowan, Steven B. (red.): Five views on apologetics. (Grand Rapids: Zondervan, 2000) s. 26-312 (286 s.).
 • ¤ Evans, C.S. "Approaches to Christian Apologetics" i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s. 15-21 (5 s.).
 • ¤ Morley, Brian K. Mapping Apologetics: Comparing Contemporary Approaches (Downers Grove: InterVarsity Press, 2015) s. 9-27 (16 s.).

3KL211-2 'Det onde' som apologetisk grunntema (8 stp)

Pensum (ca. 600 s.)

 • ¤ Blocher, H.A.G.: "Evil" i Campell-Jack, W.C. og Gavin McGrath (red): New Dictionary of Christian Apologetics. (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Academic, 2006) s. 249-252 (5 s.)
 • Baggett, David og Marybeth Baggett: The Morals of the Story: Good News About a Good God (Downers Grove: IVP Academic, 2018) (240 s.)
 • ¤ Campbell, Ronnie P. Jr . «Chapter 1: Untangling the Knots». Worldviews and the Problem of Evil: A Comparative Approach (Bellingham: Lexham Press, 2019) (15 s.).
 • Guinnes, Os: Unspeakable. Facing up to Evil in an Age of Genocide. (New York: HarperCollins 2004) (220 s.)
 • Debatter om det onde og lidelse: (tilsvarende 100 s.). For eksempel:
 • Utvalg av populærkulturelle uttrykk tilsvarende 50 sider. Eksempler på klassiske case:
  • Så som i himmelen (2004), 
  • Ondskan (2003), 
  • Match Point (2005)
  • The Matrix (1999).

Anbefalt tilleggsmateriale

 • Edsinger, Olof: Krigene i Det gamle testamentet. (Oslo: Veritas, 2017).
 • Meister, Chad V.: Evil: A Guide for the Perplexed. (New York: Bloomsbury Academic; 2018, 2 edition)
 • Lewis, C. S.: The Problem of Pain. (London: Fontana Books, 1957).
 • Plantinga, Alvin: God, freedom and Evil (London: Allen & Unwin 1975)
 • Wigen, Tore: "Teodicéproblemet" i Religionsfilosofi: En bok om tro, fornuft og livets mening. (Oslo: Luther Forlag, 1993) s. 222-289 (67 s).
 • Wright, N. T. Evil and the Justice of God (London: SPCK, 2016)
 • Wright, Christopher J. H. The God I Don't Understand: Reflections on Tough Questions of Faith. (Grand Rapids, Zondervan, 2008).

3KL211-3 Kildene og historien som apologetisk grunntema (8 stp)

Pensum (ca. 600 s.)

 • Beilby, J: «Historical Apologetics» i " i Campell-Jack, W.C. og Gavin McGrath (red): New Dictionary of Christian Apologetics. (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Academic, 2006) s.310-314 (6 s.).
 • Boyd Gregory A.  and Paul Rhodes Eddy: The Jesus Legend, The: A Case for the Historical Reliability of the Synoptic Jesus Tradition (Grand Rapids, Il., Baker Academic: 2007)  s. 39-165 og 309-440 (257 s.).
 • France, R.T.: «Jesus, historical" i Campell-Jack, W.C. og Gavin McGrath (red): New Dictionary of Christian Apologetics. (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Academic, 2006) s.367-370 (6 s.)
 • Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus - del 1. Om evangelienes troverdighet (Oslo: Veritas forlag, 2014) (175 s.).
 • Utvalg materiale (tilsvarende 100 s.) som omhandler debatt om Bibelens troverdighet. Eksempel på online materiale:
 • Utvalg av populærkulturelle uttrykk som tar opp Bibelens eller Koranens kilder tilsvarende 50. Eksempel på case:

 

Anbefalt tilleggsmateriale på evangeliene som kilder

 • Barnett, Paul: Is the New Testament Reliable? (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press,1986)
 • Bauckham, Richard: Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony. (Grand Rapids: Eerdmanns, 2006).
 • Beverley, James A og Craig A Evans. Getting Jesus Right: How Muslims Get Jesus and Islam Wrong. (Ontario: Castle Quay Books, 2015).
 • Blomberg, Craig og Robert B. Stewart. The Historical Reliability of the New Testament: Countering the Challenges to Evangelical Christian Beliefs. (Nashville: B&H Academic, 2016).
 • Bock, Darrell. L.: The Missing Gospels. Unearthing the Truth Behind alternative Christianities (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson 2006).
 • Jenkins, Philip: Hidden Gospels: How the Search for Jesus Lost Its Way (New York: Oxford University Press, 2001).
 • Marshall, David: Why the Jesus Seminar can't find Jesus, and Grandma Marshall Could: A Populist Defense of the Gospels (Rochester: Gorham Printing, 2006).
 • Williams, Peter J: Kan vi stole på evangeliene? (Oslo: Veritas, 2019).

 

Anbefalt tilleggsmateriale om Bibelen og Koranen

 • Bucaille, Maurice: The Bible, The Qur'an and Science. (Indianapolis, IN: American Trust Publications 1975, 1996) (Online på http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/MB_BQS/default.htm)
 • Campbell, William: The Qur'an and the Bible in the Light of History & Science (Middle East Resources, 2002, Second Edition) (Online påhttp://www.tempemasjid.com/maurice/frcont15.htm )
 • Gilchrist, John: Facing the Muslim Challenges. A Handbook of Christian-Muslim Apologetics (Cape Town: Life Challenge Africa, 2002). (Online på http://answering-islam.org.uk/Gilchrist/Challenge/index.html)
 • Masood, Steven: The Bible and the Qur'an: A Question of Integrity (Cumbria/: OM Publishing, Paternoster Publishing, 2001).
 • Qureshi, Nabeel. Bare en Gud: Allah eller Jesus? (Oslo: Veritas 2017)
 • Small, Keith E.: Holy Books Have a History. Textual histories of the New Testament and the Qur'an. (Snowfall Press: Monument, Colorado, 2010).
 • White, James R. What every Christian Needs to Know anout the Qur’an (Grand Rapids: Bethany House Publishers, 2013).
 • Lausanne Occational Paper: "Understanding Muslims". (No 49, 2004). Online artikkel på http://community.gospelcom.net/lcwe/assets/LOP49_IG20.pdf

Kristne og muslimske apologetiske nettsteder: