3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

Alle versjoner:
3KL211 (2021—2022)
3KL211 (2020—2021)
3KL211 (2019—2020)
3KL211 (2018—2019)
3KL211 (2017—2018)

Emnekode: 3KL211

Emnenavn: Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL211 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Emnet kan inngå i Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike apologetiske tilnærmingsmåter
 • har kunnskap om –det onde– som apologetisk grunntema i møtet mellom ulike livssyn og i populærkulturen
 • har kunnskap om evangeliene som apologetisk grunntema i møte mellom ulike livssyn og i populærkulturen

Ferdigheter: 

 • kan reflektere bevisst omkring apologetiske metoder
 • kan reflektere selvstendig omkring –det onde– og evangeliene som apologetiske grunntema
 • kan respondere på medienes beskrivelse av det onde og evangeliene

Generell kompetanse:

 • kan vise grundighet og integritet i møte med spørsmål og innvendinger

 

Innhold

 3KL211-1 Ulike tilnærmingsmåter til grunntema (4 stp)

Dette delemnet gir en innføring i apologetisk metode i kristen kontekst. Fokus rettes mot en kritisk gjennomgang av diskusjoner mellom fem aktuelle apologetiske hovedretninger.

3KL211-2 "Det onde" som apologetisk grunntema (8 stp)

Dette delemnet gir en innføring i temaet "det onde" fra tre ulike innfallsvinkler. En kristen tilrettelegging av "det onde" presenteres, en debatt om temaet mellom representanter fra et teistisk, panteistisk og naturalistisk livssynsperspektiv fokuseres og søkelyset rettes mot hvordan forskjellige perspektiv på "det onde" og det ondes problem reflekteres i populærkulturen. Uansett innfallsvinkel, legges det vekt på å se temaet i lys av de ulike livssynenes helhetsperspektiv.

3KL211-3 Kildene og historien som apologetisk grunntema (8 stp)

Dette delemnet retter fokus mot evangeliene som historiske kilder. De klassiske argumentene for evangelienes historiske troverdighet presenteres og temaet tas opp i debatt mellom det kristne og det naturalistiske livssynet. Søkelyset rettes også mot hvordan temaet reflekteres i populærkulturen.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL211 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For fjernstudentene gjelder tilsvarende 6 obligatoriske kursdager. Kursdagene består av forelesninger, workshops og seminarer med drøfting av aktuelle "case", samt veiledning på prosjektoppgaven. Videre er studentenes med to arbeidsoppgaver á 1000 ord (+/- 15%) en sentral læringsform. Den øvrige undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger, seminarer og ulike workshops.

I arbeidet med prosjektoppgaven er faglærers veiledning vesentlig. 

Arbeidsomfang

Cirka 500 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning
 • To godkjente skriftlige arbeidsoppgaver (á 1000 ord +/- 15%) knyttet til tema i KL211-1.

Ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidsoppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL211 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 4500 ord (pluss minus 15 %) med tema knyttet til 3KL211-2 og/eller 3KL211-3.

For prosjektoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

3KL211-1 Ulike tilnærmingsmåter til grunntema (4 stp)

Pensum (307 s.)

 • Cowan, Steven B. (red.): Five views on apologetics. (Grand Rapids: Zondervan, 2000) s. 26-312 (286 s.).
 • ¤ Evans, C.S. "Approaches to Christian Apologetics" i Campell-Jack, W.C. og Gavin Mc Grath (red) New Dictionary of Christian Apologetics (Leicester: InterVarsity Press Acadamic, 2006) s. 15-21 (5 s.).
 • ¤ Morley, Brian K. Mapping Apologetics: Comparing Contemporary Approaches (Downers Grove: InterVarsity Press, 2015) s. 9-27 (16 s.).

3KL211-2 'Det onde' som apologetisk grunntema (8 stp)

Pensum (751 s.)

 • ¤ Blocher, H.A.G.: "Evil" i Campell-Jack, W.C. og Gavin McGrath (red): New Dictionary of Christian Apologetics. (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Academic, 2006) s. 249-252 (5 s.)
 • ¤ Baggett, David og Marybeth Baggett: "A Gala Performance" i The Morals of the Story: Good News About a Good God (Downers Grove: IVP Academic, 2018) s.219-237 (17s.)
 • ¤ Campbell, Ronnie P. Jr . «Chapter 1: Untangling the Knots». Worldviews and the Problem of Evil: A Comparative Approach (Bellingham: Lexham Press, 2019) (Utvalg 200 s.)
 • Edsinger, Olof: Krigene i Det gamle testamentet. Et forsøk på å forstå (Oslo: Lunde Forlag, 2017) (184 s.) med ledsagende nettressurser: https://snakkomtro.com/krigene-i-det-gamle-testamentet/
 • Guinness, Os: Unspeakable. Facing up to Evil in an Age of Genocide. (New York: HarperCollins 2004) (220 s.)
 • Debatter om det onde og lidelse: (tilsvarende 75 s.). For eksempel:
 • Utvalg av populærkulturelle uttrykk tilsvarende 50 sider. Eksempler på klassiske case:
  • Så som i himmelen (2004), 
  • Ondskan (2003), 
  • Match Point (2005)
  • The Matrix (1999).

3KL211-3 Kildene og historien som apologetisk grunntema (8 stp)

Pensum (6290 s.)

 • ¤ Beilby, J: «Historical Apologetics» i " i Campell-Jack, W.C. og Gavin McGrath (red): New Dictionary of Christian Apologetics. (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Academic, 2006) s.310-314 (6 s.).
 • Blomberg, Craig L.: The Historical Reliability of the New Testament: Countering the Challenges to Evangelical Christian Beliefs (Nashcille, Tennessee: B&H Academic, 2016) s. 3-295 (292 s.)
 • ¤ France, R.T.: «Jesus, historical" i Campell-Jack, W.C. og Gavin McGrath (red): New Dictionary of Christian Apologetics. (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Academic, 2006) s.367-370 (6 s.)
 • Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus - del 1. Om evangelienes troverdighet (Oslo: Veritas forlag, 2014) (175 s.) med ledsagende videoer på https://snakkomtro.com/hvorfor-bry-seg-om-evangeliene/
 • Utvalg materiale (tilsvarende 100 s.) som omhandler debatt om Bibelens troverdighet. Eksempel på online materiale:
 • Utvalg av populærkulturelle uttrykk som tar opp Bibelens eller Koranens kilder tilsvarende 50. Eksempel på case:

  

Kristne og muslimske apologetiske nettsteder: