3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Alle versjoner:
3KL204 (2024—2025)
3KL204 (2023—2024)
3KL204 (2022—2023)
3KL204 (2021—2022)
3KL204 (2020—2021)
3KL204 (2019—2020)

Emnekode: 3KL204

Emnenavn: Bibelformidling og bibelfortolkning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Anbefalte forkunnskaper

KL102, årsstudium i KRL eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Dels valgfritt relevant emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse og dels emne som videreutdanning.

Innledning

Siden Bibelen ble til i en helt annen tid og i andre kulturer enn vår egen, er kunnskap om bibeltekstenes egen kontekst og ulike sjangere en nødvendig forutsetning for en saksvarende fortolkning og formidling av disse.

Med bakgrunn i kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen tro (KL101-KL102, og KL212-KL213) setter KL204 fokus på bibelformidling i vår tid. Bibelformidling har alltid vært en av kirkens nøkkeloppgaver. Den aktuelle samfunnskonteksten skaper behov for å arbeide konstruktivt og kritisk både med Bibelens og samtidens tekster. Slik kan kristen tro formidles på en autentisk og relevant måte.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap  
Studenten 

  • har grunnleggende kunnskap om bibeltekstenes historiske kontekst, ulike sjangrer og plassering innen den bibelske metafortellingen

Ferdigheter

Studenten

  • kan fortolke bibeltekster av forskjellige genre
  • kan anvende bibeltekster i formidling

Generell kompetanse

Studenten

  • har holdninger som fremmer respekt, kreativitet og bevisst kritisk sans i møte med bibeltekstene

Innhold

KL204-1 Bibelfortolkning: En grunnleggende innføring

Delemnet gir en praktisk innføring i grunnleggende prinsipper for fortolkning av bibeltekster, med vekt på forståelsen av ulike sjangrer. I tillegg legges det vekt på tekstenes plass i den store bibelske fortellingen.

KL204-2 Bibelformidling: En generell innføring

Delemnet gir en innføring i sentrale teologiske og kommunikative prinsipper for formidling av bibeltekster.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL204 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

Arbeidsomfang

Ca.250timer.

Arbeidskrav

Kursdagene er obligatoriske. Det kreves tilstedeværelse på minst 80 % av undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL204 består av skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med et omfang på ca. 3000 ord (+ - 15 %).

For hjemmeeksamen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Ingen.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

KL204-1 Bibelfortolkning: En grunnleggende innføring

(ca. 350 s.)

• Blomberg, Craig L.: Making Sense of the New Testament: Three Crucial Questions. (Grand Rapids: Baker Academic, 2004) (135 s.)

• Longman III, Tremper: Making Sense of the Old Testament: Three Crucial Questions. (Grand Rapids: Baker Books, 1998) (124 s.)

• Et utvalg bibeltekster: 1.Mos. 16; 17; 21,1-21; Rut 1; 4,1-12. Johannes 4:3-42; Luk 15:11-32; Lukas 7:36-50

Og enten

• Fee, Gordon D. & Douglas Stuart: How to Read the Bible for All Its Worth. (Grand Rapids: Zondervan, 2014; 4th ed.). (Utvalg 100 s.)

Eller:

• Olesberg, Lindsey. The Bible Stydy Handbook: A Comprehensive Guide to an Essential Practice. (Grand Rapids, Il: Inter Varity Press, 2012). (utvalg 100 s.)

KL204-2 Bibelformidling: En generell innføring

(ca. 337 s.)

Enten:

• Baasland, Ernst: Ordet fanger: Bibelen og vår tid. (Oslo: Universitetsforlaget, 1991) s.115-185 (70 s.).

• Skjevesland, Olav: Det skapende ordet. En prekenlære. (Oslo: Universitetsforlaget 1995) (247 s.)

Eller:

• Dahle, Lars: Kontekstualisering og Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017 ;Volum 44.(2) s. 139-160. Oline her: http://larsdahle.no/tim-keller-om-kontekstualisering-og-apologetikk/

• Keller, Tim. Preaching: Communicating Faith in an Age of Skepticism (London: Hodder and Stoughton: 2015)