3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Alle versjoner:
3KL204 (2024—2025)
3KL204 (2023—2024)
3KL204 (2022—2023)
3KL204 (2021—2022)
3KL204 (2020—2021)
3KL204 (2019—2020)

Emnekode: 3KL204

Emnenavn: Bibelformidling og bibelfortolkning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

3KL204 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

KL102, årsstudium i KRL eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Dels valgfritt relevant emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse og dels emne som videreutdanning.

Innledning

Siden Bibelen ble til i en helt annen tid og i andre kulturer enn vår egen, er kunnskap om bibeltekstenes egen kontekst og ulike sjangere en nødvendig forutsetning for en saksvarende fortolkning og formidling av disse. 

Med bakgrunn i kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen tro (KL101-KL102, og KL212-KL213) setter KL204 fokus på bibelformidling i vår tid. Bibelformidling har alltid vært en av kirkens nøkkeloppgaver. Den aktuelle samfunnskonteksten skaper behov for å arbeide konstruktivt og kritisk både med Bibelens og samtidens tekster. Slik kan kristen tro formidles på en autentisk og relevant måte. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap  

Studenten 

  • har grunnleggende kunnskap om bibeltekstenes historiske kontekst, ulike sjangrer og plassering innen den bibelske metafortellingen 

Ferdigheter

Studenten

  • kan fortolke bibeltekster av forskjellige genre 
  • kan anvende bibeltekster i formidling 

Generell kompetanse

Studenten

  • har holdninger som fremmer respekt, kreativitet og bevisst kritisk sans i møte med bibeltekstene 

Innhold

KL204-1 Bibelfortolkning: En grunnleggende innføring'

Delemnet gir en praktisk innføring i grunnleggende prinsipper for fortolkning av bibeltekster, med vekt på forståelsen av ulike sjangrer. I tillegg legges det vekt på tekstenes plass i den store bibelske fortellingen. 

KL204-2 Bibelformidling: En generell innføring

Delemnet gir en innføring i sentrale teologiske og kommunikative prinsipper for formidling av bibeltekster. 

Arbeids- og undervisningsformer

3KL204 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Kursdagene er obligatoriske. Det kreves tilstedeværelse på minst 80 % av undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL204 består av skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med et omfang på ca. 3000 ord (+ - 15 %). 

For hjemmeeksamen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen etter gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla