3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Alle versjoner:
3KL204 (2024—2025)
3KL204 (2023—2024)
3KL204 (2022—2023)
3KL204 (2021—2022)
3KL204 (2020—2021)
3KL204 (2019—2020)

Emnekode: 3KL204

Emnenavn: Bibelformidling og bibelfortolkning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

3KL204 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

KL102, årsstudium i KRL eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Dels valgfritt relevant emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse og dels emne som videreutdanning.

Innledning

Siden Bibelen ble til i en helt annen tid og i andre kulturer enn vår egen, er kunnskap om bibeltekstenes egen kontekst og ulike sjangere en nødvendig forutsetning for en saksvarende fortolkning og formidling av disse.

Med bakgrunn i kommunikasjonsteori, livssynskunnskap og kristen tro (KL101-KL102, og KL212-KL213) setter KL204 fokus på bibelformidling i vår tid. Bibelformidling har alltid vært en av kirkens nøkkeloppgaver. Den aktuelle samfunnskonteksten skaper behov for å arbeide konstruktivt og kritisk både med Bibelens og samtidens tekster. Slik kan kristen tro formidles på en autentisk og relevant måte.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap  
Studenten 

  • har grunnleggende kunnskap om bibeltekstenes historiske kontekst, ulike sjangrer og plassering innen den bibelske metafortellingen

Ferdigheter

Studenten

  • kan fortolke bibeltekster av forskjellige genre
  • kan anvende bibeltekster i formidling

Generell kompetanse

Studenten

  • har holdninger som fremmer respekt, kreativitet og bevisst kritisk sans i møte med bibeltekstene

Innhold

KL204-1 Bibelfortolkning: En grunnleggende innføring

Delemnet gir en praktisk innføring i grunnleggende prinsipper for fortolkning av bibeltekster, med vekt på forståelsen av ulike sjangrer. I tillegg legges det vekt på tekstenes plass i den store bibelske fortellingen.

KL204-2 Bibelformidling: En generell innføring

Delemnet gir en innføring i sentrale teologiske og kommunikative prinsipper for formidling av bibeltekster.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL204 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

Arbeidsomfang

Ca.250timer.

Arbeidskrav

Kursdagene er obligatoriske. Det kreves tilstedeværelse på minst 80 % av undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i KL204 består av skriftlig hjemmeeksamen over tre dager med et omfang på ca. 3000 ord (+ - 15 %).

For hjemmeeksamen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Ingen.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

KL204-1 Bibelfortolkning: En grunnleggende innføring

(ca. 336 s.)

  • ¤ Dahle, Lars. «Hva kjennetegner et evangelikalt bibelsyn?» Theofilos Supplement vol. 7, nr. 1 2015, s. 119-129 (10 s.). Tilgj. online: https://theofilos.no/wp-content/uploads/2019/09/3b_Forum_Dahle_Hva-kjennetegner-et-evangelikalt-bibelsyn-Utdrag-fra-sentrale-Lausannedokumenter.pdf
  • Olesberg, Lindsay. The Bible Study Handbook: A Comprehensive Guide to an Essential Practice. (Grand Rapids, Ill.: Inter Varsity Press, 2012). (253 s.)
  • ¤ Richards, Randolph E. og Brandon J. O’Brien. «Have You No Shame? Honor/Shame and Right/Wrong.» I: Misreading Scripture with Western Eyes: Removing Cultural Blinders to Better Understand the Bible (Downers Grove: InterVarsity Press, 2012), s. 113-136 (23 s.).
  • Følgende utvalg av bibeltekster (tilsvarer 50 s.): 1 Mos 12, 2 Mos 3 og 20, 2 Sam 11-12, Ordsp 8, Sal 19 og 51, Jes 40 og 53, Mi 6, Joh 4, Luk 7 og 15, Rom 1-3, 5, 8 og 12, Gal 1-6, Åp 21-22.

 

KL204-2 Bibelformidling: En generell innføring

(ca. 337 s.)