IKF132 Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis

Alle versjoner:
IKF132 (2022—2023)
IKF132 (2021—2022)
IKF132 (2020—2021)
IKF132 (2019—2020)

Emnekode: IKF132

Emnenavn: Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak årsstudium i IKF.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Studenten

 • kjenner til hvordan en kvalitativ vitenskapelig undersøkelse gjennomføres
 • har kunnskap om deltagende observasjon, intervju og gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • har kjennskap til forskningsetiske utfordringer ved feltarbeid og skriftlig akademisk framstilling
 • gjennom regional spesialisering og tematisk fordypning oppnå utvidet kunnskap om utvikling og endring av samfunn, religion og kultur, i et kritisk globalt perspektiv
 • har kunnskap og analytiske verktøy til å forstå sosiale ulikheter og kulturelle og religiøse forskjeller for å bidra aktivt og konstruktivt til interkulturell forståelse, respekt og samhandling

Ferdigheter:
Studenten

 • kan anvende kvalitative forskningsmetoder som deltagende observasjon og intervju i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder
 • kan planlegge og gjennomføre et begrenset individuelt forskningsprosjekt basert på feltarbeid og skrive en akademisk tekst under veiledning
 • kan finne og henvise til oppdatert faglitteratur og anvende dette i en analyse og drøfting av interkulturelle situasjoner og problemstillinger skriftlig og muntlig
 • kan anvende faglig kunnskap til å forstå og reflektere over interkulturelle utfordringer og muligheter inkludert hvordan man selv er posisjonert
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om det interkulturelle fagområdet og legge kultursensitivitet, interkulturell forståelse og selvrefleksjon til grunn for formidling og samhandling i flerkulturelle kontekster

Generell kompetanse:
Studenten

 • har teoretisk og praktisk kunnskap om gjennomføring av en kvalitativ vitenskapelig undersøkelse samt hvordan dette framstilles skriftlig i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske standarder
 • har erfaring fra interkulturelle møter og kan anvende kunnskap fra det interkulturelle fagfeltet i møte med mennesker og kulturelt mangfold

Innhold

Emnet gir en kortfattet, men bred teoretisk innføring i kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk, og i hvordan en prosjektoppgave basert på eget feltarbeid skal skrives. Emnet bygger videre på innføringen i interkulturell forståelse på IKF130. Sammen med en regional spesialisering og tematisk fordypning, inkludert en studietur, gir emnet teoretisk og praktisk innsikt i sentrale interkulturelle problemstillinger lokalt og globalt.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med øvelser og oppgaveskriving.

En ukes obligatorisk kurs i forskningsmetode.

Inntil fire obligatoriske informasjonssamlinger om helse, sikkerhet og praktiske opplysninger i forbindelse med studietur.

Studietur inngår i kurset.

Enten

 • 4-5 ukers studietur til ett av disse landene: Bolivia, Den dominikanske republikk, Kina, Madagaskar.

Eller

 • 1 ukes studietur knyttet til det flerkulturelle Norge.

Studieturene organiseres av NLA Høgskolen i kontakt med lokale akademiske institusjoner og andre aktører. Under studieoppholdet, som er i perioden februar-april, blir det lagt inn forelesninger, ekskursjoner og praktiske prosjekter.

Studentene skal gjøre individuelle feltarbeid med både deltagende observasjon og intervju.

 • For studentene som reiser til Bolivia, Den dominikanske republikk, Kina eller Madagaskar gjøres feltarbeidet underveis som en del av studieturen.
 • Studenter som reiser på 1 ukes studietur knyttet til det flerkulturelle Norge skal gjennomføre et 3 ukers individuelt feltarbeid tilknyttet en flerkulturell kontekst. Studentene skal organisere feltarbeidet selv i samarbeid med veileder.

Studentene må selv dekke utgifter til studietur og feltarbeid. De som reiser på studietur utenfor Norge kan søke Statens Lånekasse om utvidet støtte.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til avsluttende vurdering:

Før studietur:

 • 1 ukes obligatorisk kurs i forskningsmetode.
  Ved mer enn 20 % fravær i metodeuken må det leveres en erstatningsoppgave knyttet til pensum i emnet. Til sammen må svarene utgjøre 2000 ord. Ved ikke godkjent erstatningsoppgave har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon.

 

 • I tilknytning til feltarbeid og prosjektoppgave skal studentene levere prosjektskisse med problemstilling og intervjuguide til angitt frist.

Ved ikke godkjent prosjektskisse har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon.

 

Studietur med feltarbeid:

 • I Bolivia for studenter med spesialisering IKF 115BO.
 • I Norge for studenter med spesialisering IKF 116NO.
 • På Madagaskar for studenter med spesialisering IKF 118MA.
 • I Kina for studenter med spesialisering IKF 119KI.
 • I Den dominikanske republikk med spesialisering IKF 122DR.
 • Obligatoriske informasjonssamlinger med nødvendig reiseinformasjon.
 • Obligatorisk deltagelse på undervisning og ekskursjoner i forbindelse med studietur.

 

Etter studietur og feltarbeid:

 • Individuell veiledning på prosjektoppgaven, inntil en time.
 • Innlevering av selvvalgt pensum på minimum 400 sider til prosjektoppgaven. Skal godkjennes av veileder før innlevering av prosjektoppgaven.
 • En obligatorisk muntlig gruppepresentasjon med PowerPoint av feltarbeid/studietur på ‘Internasjonal uke’.
 • Minimum en dags deltagelse på internasjonal uke.

 

Ved mer enn 20 % fravær må det leveres en erstatningsoppgave knyttet til pensum i emnet. Til sammen må svarene utgjøre 2000 ord. Erstatningsoppgaven bedømmes til godkjent – ikke-godkjent. Ved ikke godkjent erstatningsoppgave har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan få eksamenskarakter i emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke-godkjent.

Avsluttende vurdering

Veiledet individuell prosjektoppgave

Omfang: 4000 ord

Liste med godkjent selvvalgt pensum i tilknytning til prosjektoppgaven skal leveres sammen med prosjektoppgaven.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

En ukes feltarbeid i gruppe.

Studiepoengreduksjon

IKF132 overlapper tematisk og pensummessig i betydelig grad med IKF120.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Med forbehold om endringer.

Valgfritt eget pensum i tilknytning til prosjektoppgaven 600 sider.

Obligatorisk pensum 400 sider om kvalitativ metode og oppgaveskriving.

 

NB! Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium

*Tafjord, B. O. (2006)’Refleksjonar kring refleksivitet’ i Natvig. R. og Kraft, S. E. Metode i religionsvitenskapen. Oslo: Pax forlag. (16s)

Wadel, Cato (2014) Feltarbeid i egen kultur. Revidert av Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad. Oslo: Cappelen Damm AS. Kap. 1-9, 11 (200 s.)

Øyen, S. A. & Birger Solheim (2013) Akademisk skriving. En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm AS (110s)

*Aase, T. H. og Fossåskaret E. (2007): Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 3 (39s)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (39s) https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla