IKF132 Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis

Alle versjoner:
IKF132 (2022—2023)
IKF132 (2021—2022)
IKF132 (2020—2021)
IKF132 (2019—2020)

Emnekode: IKF132

Emnenavn: Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak årsstudium i IKF.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjonen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Undervisningen for våren 2021 er tilpasset pandemisituasjonen, og det legges derfor ikke opp til studieturer til utlandet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kjenner til hvordan en kvalitativ vitenskapelig undersøkelse gjennomføres
 • har kunnskap om deltagende observasjon, intervju og gjeldende forskningsetiske retningslinjer og analyse av ulike typer empirisk materiale
 • har kjennskap til forskningsetiske utfordringer ved feltarbeid og skriftlig akademisk framstilling
 • gjennom regional spesialisering og tematisk fordypning oppnå utvidet kunnskap om utvikling og endring av samfunn, religion og kultur, i et kritisk globalt perspektiv
 • har kunnskap og analytiske verktøy til å forstå sosiale ulikheter og kulturelle og religiøse forskjeller for å bidra aktivt og konstruktivt til interkulturell forståelse, respekt og samhandling

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende kvalitative forskningsmetoder i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder
 • kan planlegge og gjennomføre et begrenset individuelt forskningsprosjekt basert på feltarbeid og/eller analyse av annet empirisk materiale og skrive en akademisk tekst under veiledning
 • kan finne og henvise til oppdatert faglitteratur og anvende dette i en analyse og drøfting av interkulturelle situasjoner og problemstillinger skriftlig og muntlig
 • kan anvende faglig kunnskap til å forstå og reflektere over interkulturelle utfordringer og muligheter inkludert hvordan man selv er posisjonert
 • kan utveksle og formidle synspunkter og erfaringer om det interkulturelle fagområdet forankret i kultursensitivitet, interkulturell forståelse og refleksivitet

Generell kompetanse:

Studenten

 • har teoretisk og praktisk kunnskap om gjennomføring av en kvalitativ vitenskapelig undersøkelse samt hvordan dette framstilles skriftlig i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske standarder

Innhold

Emnet gir en kortfattet, men bred teoretisk innføring i kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk, og i hvordan en prosjektoppgave basert på eget feltarbeid eller analyse av ulike typer empirisk materiale skal skrives.

Emnet bygger videre på innføringen i interkulturell forståelse på IKF130 og IKF131 og regionale fordypningsemner. Sammen med en regional spesialisering og tematisk fordypning, gir emnet innsikt i sentrale interkulturelle problemstillinger lokalt og globalt.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med øvelser og oppgaveskriving. En ukes obligatorisk kurs i forskningsmetode.

Studentene skal gjøre individuelle feltarbeid og/eller analyse av ulike typer empirisk materiale.

Studenter som reiser på 1 ukes studietur knyttet til det flerkulturelle Norge skal gjennomføre et 3 ukers individuelt feltarbeid og/eller analyse av ulike typer empirisk materiale tilknyttet en flerkulturell kontekst. Studentene skal organisere feltarbeidet selv i samarbeid med veileder. Studentene må selv dekke utgifter til evt. studietur og feltarbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 1 ukes obligatorisk kurs i forskningsmetode. Ved mer enn 20 % fravær i metodeuken må det leveres en erstatningsoppgave knyttet til pensum i emnet. Til sammen må svarene utgjøre 2000 ord. Ved ikke godkjent erstatningsoppgave har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon.
 • Deltagelse på minst 2 av 3 obligatoriske prosjektoppgaveseminar. Ved fravær på mer enn ett obligatorisk prosjektoppgaveseminar, må det leveres en skriftlig erstatningsoppgave på 500-1000 ord. Ved ikke godkjent erstatningsoppgave har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon.
 • I tilknytning til prosjektoppgaven skal studenten levere prosjektskisse med problemstilling og et selvvalgt pensum på 600 sider til angitt frist. Ved ikke godkjent prosjektskisse har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon. Selvvalgt pensum til prosjektoppgaven skal godkjennes av veileder før endelig innlevering av prosjektoppgaven.
 • Individuell- og gruppeveiledning på prosjektoppgaven.
 • En obligatorisk muntlig gruppepresentasjon med PowerPoint av prosjektarbeid på ‘Internasjonal uke’. Ved ikke godkjent arbeidskrav muntlig gruppepresentasjon skal presentasjonen leveres i form av en innspilt video etter nærmere angitte krav innen en gitt frist. Ved ikke godkjent video har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon.
 • Minimum en dags deltagelse på internasjonal uke.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan få eksamenskarakter i emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke-godkjent.

Avsluttende vurdering

Veiledet individuell prosjektoppgave

Omfang: 4000 ord

Liste med godkjent selvvalgt pensum i tilknytning til prosjektoppgaven skal leveres sammen med prosjektoppgaven.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

IKF132 overlapper tematisk og pensummessig i betydelig grad med IKF120.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Valgfritt eget pensum i tilknytning til prosjektoppgaven 600 sider.

Obligatorisk pensum 400 sider om kvalitativ metode og oppgaveskriving.

NB! Litteratur merket med * foreligger som elektronisk kompendium

*Tafjord, B. O. (2006)’Refleksjonar kring refleksivitet’ i Natvig. R. og Kraft, S. E. Metode i religionsvitenskapen. Oslo: Pax forlag. (16s)

Wadel, Cato (2014) Feltarbeid i egen kultur. Revidert av Carl Cato Wadel og Otto Laurits Fuglestad. Oslo: Cappelen Damm AS. Kap. 1-9, 11 (200 s.)

Øyen, S. A. & Birger Solheim (2013) Akademisk skriving. En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm AS (110s)

*Aase, T. H. og Fossåskaret E. (2007): Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 3 (39s)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (39s) https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla