IKF132 Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis

Alle versjoner:
IKF132 (2022—2023)
IKF132 (2021—2022)
IKF132 (2020—2021)
IKF132 (2019—2020)

Emnekode: IKF132

Emnenavn: Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak årsstudium i IKF.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell forståelse
 • Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kjenner til hvordan en kvalitativ vitenskapelig undersøkelse gjennomføres
 • har kunnskap om deltagende observasjon, intervju og gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • har kjennskap til forskningsetiske utfordringer ved feltarbeid og skriftlig akademisk framstilling
 • gjennom regional spesialisering og tematisk fordypning oppnå utvidet kunnskap om utvikling og endring av samfunn, religion og kultur, i et kritisk globalt perspektiv
 • har kunnskap og analytiske verktøy til å forstå sosiale ulikheter og kulturelle og religiøse forskjeller for å bidra aktivt og konstruktivt til interkulturell forståelse, respekt og samhandling

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende kvalitative forskningsmetoder som deltagende observasjon og intervju i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder
 • kan finne og henvise til oppdatert faglitteratur og anvende dette i en analyse og drøfting av interkulturelle situasjoner og problemstillinger skriftlig og muntlig
 • kan anvende faglig kunnskap til å forstå og reflektere over interkulturelle utfordringer og muligheter inkludert hvordan man selv er posisjonert
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om det interkulturelle fagområdet og legge kultursensitivitet, interkulturell forståelse og selvrefleksjon til grunn for formidling og samhandling i flerkulturelle kontekster

Generell kompetanse:

Studenten

 • har teoretisk og praktisk kunnskap om gjennomføring av en kvalitativ vitenskapelig undersøkelse samt hvordan dette framstilles skriftlig i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske standarder
 • har erfaring fra interkulturelle møter og kan anvende kunnskap fra det interkulturelle fagfeltet i møte med mennesker og kulturelt mangfold

Innhold

Emnet gir en kortfattet, men bred teoretisk innføring i kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk, og i hvordan en prosjektoppgave basert på eget feltarbeid skal skrives. Emnet bygger videre på innføringen i interkulturell forståelse på IKF130. Sammen med en regional spesialisering og tematisk fordypning, gir emnet teoretisk og praktisk innsikt i sentrale interkulturelle problemstillinger lokalt og globalt.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med øvelser og oppgaveskriving.

Obligatorisk kurs i forskningsmetode.

Arbeidsomfang

Ca. 600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Obligatorisk kurs i forskningsmetode (minimum 80 prosent nærvær).*)
 • Innlevering av prosjektskisse som følger gitte kriterier.
 • Veiledning på prosjektoppgaven
 • Obligatorisk muntlig gruppepresentasjon
 • Minimum en dags deltagelse på presentasjonsdagene

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon.

*) Ved mer enn 20 % fravær må det leveres en erstatningsoppgave knyttet til pensum i emnet. Til sammen må svarene utgjøre 2000 ord. Erstatningsoppgaven bedømmes til godkjent – ikke-godkjent.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke-godkjent.

Avsluttende vurdering

Veiledet individuell prosjektoppgave

Omfang: 4000 ord.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Praksis

En ukes feltarbeid i gruppe.

Studiepoengreduksjon

 • 3IK114 Etnografisk prosjekt med 15 studiepoeng
 • 3IK112 Etnografisk prosjekt med 10 studiepoeng
 • 3IK112N Etnografisk prosjekt med 10 studiepoeng
 • IKF120 Innføring i kvalitative forskningsmetoder med 5 studiepoeng

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.