3JO211 Journalistikk og livssyn

Alle versjoner:
3JO211 (2024—2025)
3JO211 (2023—2024)
3JO211 (2022—2023)
3JO211 (2021—2022)
3JO211 (2020—2021)
3JO211 (2019—2020)
3JO211 (2018—2019)
3JO211 (2017—2018)

Emnekode: 3JO211

Emnenavn: Journalistikk og livssyn

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det kreves minimum 15 studiepoeng i praktisk journalistikk, for eksempel 3JO109, eller tilsvarende praktisk erfaring som journalist.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk. Emnet bygger på 3JO111 Journalistikk 1 og 3JO112 Journalistikk 2.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om aktuelle livssyn
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan mediene presenterer livssyn

Ferdigheter

Studenten

 • Kan lage journalistikk om livssyn
 • Kan identifisere, analysere og kritisere livssyn

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere kritisk i møte med det postmoderne livssyns- og mediemangfoldet

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i det postmoderne medie- og livssynsmangfoldet. Dette utfordrer journalistikken både når det gjelder behovet for kunnskap og forståelse, og i spørsmål om sannhet og objektivitet. Emnet tar utgangspunkt i at alle mennesker har et livssyn, og at det å forstå eget og andres ståsted er viktig for journalisten. Innholdet er organisert i to hoveddeler:

Livssyn og journalistikk 

Denne delen setter søkelys på hvordan nyhetsmediene dekker livssyn som tema og gir en innføring i livssynsjournalistikk.

Livssyn, analyse og kritikk

Her gis en innføring i livssynsbegrepet og i analyse av livssyn. Aktuelle livssyn presenteres og drøftes. Det legges slik til rette for et kritisk møte med det postmoderne livssynsmangfoldet, ikke minst med populærkulturelle eksempler.

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis undervisning i form av forelesninger, gruppeoppgaver, seminarer og ekskursjoner. Gruppene legger fram arbeidet i undervsiningen. I tillegg benyttes selvstudium og individuelt praktisk journalistisk arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å avlegge eksamen i emnet:

 • Arbeidsoppgave -presentere forberedt innlegg i seminargruppe/forelesning.

Gjelder kull 2019: Undervisningen er obligatorisk. Studenten må delta i minst 80% av undervisningen. Ved særskilte tilfeller kan emneansvarlig, etter begrunnet søknad, gi studenter oppgaver for å ta igjen deler av tapt obligatorisk undervisning.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Arbeidsoppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten levere skriftlig arbeidsoppgave én gang i samme semester.

Avsluttende vurdering

 • Praktisk, journalistisk prosjekt (teller 40 prosent av karakteren), se manual for mer infomasjon.
 • Faglig refleksjonsoppgave som tar utgangspunkt i emnets læringsutbyttebeskrivelse og knytter disse til eget prosjekt (2000 ord +/- 15 prosent)

Prosjekt og refleksjonsoppgave leveres samtidig og blir vurdert under ett.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Studiet overlapper fem studiepoeng for hvert av emnene

 • 3JO103 Medier, etikk og livssyn I
 • 3JO203 Medier, etikk og livssyn II
 • 3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i den årlige studentevalueringen før sommeren. Det er også mulig å komme med tilbakemeldinger til emneansvarlig underveis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Pensum

Totalt ca. 800 sider.

Livssyn og journalistikk (350 s.)

Dahlstrøm, Hilde Kristin: Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk. Oslo: Cappelen Damm, 2015 (200 s.)

¤ Ekström, Mats og Stig Arne Nohrstedt: Journalistikens etiska problem. (Stockholm: Rabén Prisma/Svenska Journalistförbundet, 1996), kapittel 9, side 256-279 (23 s.).

¤ Hjarvard, Stig 2008. The mediatization of religion. A theory of the media as agents of religious change, Northern Lights 6: 9-26. (17s.)

¤ Lövheim, Mia og Knut Lundby (2013): Mediated religion across time and space. A case study of Norwegian newspapers. Nordic Journal of Religion and Society No. 1, 2013, volume 26: Religion and Media in the Nordic countries. (s.25-44), (20 s.)

¤ Løvland, Anne og Pål Repstad: «Å jul med din leder --- Religion i norske avisledere julaften» i Norsk Medietidsskrift 03/2014 (s. 226-245) (20 s.)

¤ Shah, Timothy Samuel og Monica Duffy: "God Is Winning: Religion in Global Politics" i  Marshall, Paul og Lela Gilbert, Roberta Green-Ahmanson: Blind Spot: When Journalists Don't Get Religion (Oxford/New York: Oxford University Press, 2008) Kap.1 s.11-30, (19 s.).

Nettressurser (50 s.)

* International Association of Religion Journalists (IARJ), http://www.theiarj.org/

* Internasjonal database med statistikk og forsking, http://www.thearda.com/

* Religion Newswriters Association, http://www.religionlink.com/

Livssynsanalyse og -kritikk (422 s.)

¤ Beckwith, Francis J. og Gregory Koukl: Relativism: Feet Firmly Planted in Mid-Air (Grand Rapids, MI, Baker Books, 1998, 2005) s.61-71 Chapter 7: «Relativism's Seven Fatal Flaws» (10 s.).

¤ Cook, David: Tro på avveier (Oslo: Lunde forlag, 1999) kapittel 2, s. 18-52 (34 s.)

¤ Dahle, Lars: "Twelve Questions to consider When Watching the News" online artikkel på nå http://engagingmedia.info/twelve-questions-to-consider-when-watching-the-news/. (1 s.)

¤ Dahle, Margunn Serigstad: Film, livssyn og livstolkning i Manus for livet (Oslo: IKO-Forlaget 2010) s. 44-67 (20 s.)

Sire, James W.: The universe next door: A basic worldview catalog. (Downers Grove og Nottingham: Inter-Varsity Press, 2009; 5. utg.) (277 s.)

¤ Wilkens, Steve og Mark L. Sanford: Hidden Worldviews: Eight Cultural Stories That Shape Our Lives (Downers Grove, Ill: IVP, 2009) s.11-26  og 44-60 (30 s.)

Selvvalgt eksempel på livssynskritikk i mediene (50s.), for eksempel:

* R. Dawkins: The Root of All Evil (https://www.youtube.com/watch?v=8nAos1M-_Ts)

* The unbelievers (http://anuggrah.bigmoviez.net/play.php?movie=2636522)

* John Lennox og Dawkins-debatt (https://www.youtube.com/watch?v=VBbBenCTTwE)

* De syv dødssyndene (Kristoffer Schau, TV2 Sumo)

* Hva er Guds ord; Bibelen eller Koranen? Debatt mellom Jay Smith og Dr. Shabir Ally (https://www.youtube.com/watch?v=fWHV9VnOJtc)

* Alister McGrath: «Why God won`t go Away»: Kritikk av nyateismen og Dawkins (https://www.youtube.com/watch?v=creNs9-Ui6A)

Litteratur merket ¤ finnes i kompendium.