3JO211 Journalistikk og livssyn

Alle versjoner:
3JO211 (2024—2025)
3JO211 (2023—2024)
3JO211 (2022—2023)
3JO211 (2021—2022)
3JO211 (2020—2021)
3JO211 (2019—2020)
3JO211 (2018—2019)
3JO211 (2017—2018)

Emnekode: 3JO211

Emnenavn: Journalistikk og livssyn

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det kreves minimum 15 studiepoeng i praktisk journalistikk, for eksempel 3JO111, eller tilsvarende praktisk erfaring som journalist.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk. Emnet bygger på 3JO111 Journalistikk 1 og 3JO112 Journalistikk 2.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om aktuelle livssyn
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan mediene presenterer livssyn

Ferdigheter

Studenten

 • Kan lage journalistikk om livssyn
 • Kan identifisere livssyn, og opptre kritisk i forhold til eget og andres livssyn i journalistisk virksomhet.

Generell kompetanse

Studenten

 • Er bevisst på livssynsmangfoldet i samfunnet, og på pressens ansvar for at ulike syn får komme til uttrykk.

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i det postmoderne medie- og livssynsmangfoldet. Dette utfordrer journalistikken både når det gjelder behovet for kunnskap og forståelse, og i spørsmål om sannhet og objektivitet. Emnet tar utgangspunkt i at alle mennesker har et livssyn, og at det å forstå eget og andres ståsted er viktig for journalisten. Innholdet er organisert i to hoveddeler:

Livssyn og livssynskritikk

Her gis en innføring i livssynsbegrepet og aktuelle livssyn presenteres og drøftes. Det legges til rette for et kritisk møte med dagens medie- og livssynsmangfold.

Livssyn og journalistikk 

Denne delen setter søkelys på hvordan nyhetsmediene dekker livssyn som tema og gir en innføring i livssynsjournalistikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis undervisning i form av forelesninger, gruppeoppgaver, seminarer og ekskursjoner. Gruppene legger fram arbeidet i undervsiningen. I tillegg benyttes selvstudium og individuelt praktisk journalistisk arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Arbeidsoppgave - presentere forberedt innlegg i seminargruppe/forelesning.

Ved ikke godkjent presentasjon av arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Praktisk, journalistisk prosjekt (teller 60 prosent av karakteren), se manual for mer informasjon.
 • Faglig refleksjonsoppgave (teller 40 prosent av karakteren) som tar utgangspunkt i emnets læringsutbyttebeskrivelser og knytter disse til eget prosjekt (2000 ord +/- 15 prosent).

Prosjekt og refleksjonsoppgave leveres samtidig og blir vurdert under ett.  

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Studiet overlapper fem studiepoeng for hvert av emnene

 • 3JO103 Medier, etikk og livssyn I
 • 3JO203 Medier, etikk og livssyn II
 • 3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring.

Evaluering av emnet

Det vil blir foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.