3JO211 Journalistikk og livssyn

Alle versjoner:
3JO211 (2024—2025)
3JO211 (2023—2024)
3JO211 (2022—2023)
3JO211 (2021—2022)
3JO211 (2020—2021)
3JO211 (2019—2020)
3JO211 (2018—2019)
3JO211 (2017—2018)

Emnekode: 3JO211

Emnenavn: Journalistikk og livssyn

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til emnet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Det kreves minimum 15 studiepoeng i praktisk journalistikk, for eksempel 3JO111, eller tilsvarende praktisk erfaring som journalist.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i journalistikk. Emnet bygger på 3JO111 Journalistikk 1 og 3JO112 Journalistikk 2.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om aktuelle livssyn
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan mediene presenterer livssyn

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage journalistikk om livssyn
 • kan identifisere livssyn, og opptre kritisk i forhold til eget og andres livssyn i journalistisk virksomhet.

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst på livssynsmangfoldet i samfunnet, og på pressens ansvar for at ulike syn får komme til uttrykk.

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i det postmoderne medie- og livssynsmangfoldet. Dette utfordrer journalistikken både når det gjelder behovet for kunnskap og forståelse, og i spørsmål om sannhet og objektivitet. Emnet tar utgangspunkt i at alle mennesker har et livssyn, og at det å forstå eget og andres ståsted er viktig for journalisten. Innholdet er organisert i to hoveddeler:

Livssyn og journalistikk 

Denne delen setter søkelys på hvordan nyhetsmediene dekker livssyn som tema og gir en innføring i livssynsjournalistikk.

Livssyn og livsynskritikk

Her gis en innføring i livssynsbegrepet og aktuelle livssyn presenteres og drøftes. Det legges slik til rette for et kritisk møte med dagens medie- og livssynsmangfold.

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis undervisning i form av forelesninger, gruppeoppgaver, seminarer og ekskursjoner. Gruppene legger fram arbeidet i undervsiningen. I tillegg benyttes selvstudium og individuelt praktisk journalistisk arbeid.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Arbeidsoppgave - presentere forberedt innlegg i seminargruppe/forelesning.

Ved ikke godkjent presentasjon av arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Praktisk, journalistisk prosjekt (teller 40 prosent av karakteren), se manual for mer informasjon.
 • Faglig refleksjonsoppgave (teller 60 prosent av karakteren) som tar utgangspunkt i emnets læringsutbyttebeskrivelser og knytter disse til eget prosjekt (2000 ord +/- 15 prosent).

Prosjekt og refleksjonsoppgave leveres samtidig og blir vurdert under ett.  

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Studiet overlapper fem studiepoeng for hvert av emnene

 • 3JO103 Medier, etikk og livssyn I
 • 3JO203 Medier, etikk og livssyn II
 • 3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i den årlige studentevalueringen før sommeren. Det er også mulig å komme med tilbakemeldinger til emneansvarlig underveis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Totalt ca. 800 sider.

Livssyn og journalistikk (350 s.)

Dahlstrøm, Hilde Kristin: Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk. Oslo: Cappelen Damm, 2015 (200 s.)

Lundby, K. (2021). Religion i medienes grep: medialisering i Norge. Universitetsforlaget. (200 s.)

Nettressurser

* International Association of Religion Journalists (IARJ), http://www.theiarj.org/

* Internasjonal database med statistikk og forsking, http://www.thearda.com/

* Religion Newswriters Association, http://www.religionlink.com/

Livssyn og livssynskritikk (400 s.)

¤ Dahle, Lars: "Twelve Questions to consider When Watching the News" online artikkel på nå http://engagingmedia.info/twelve-questions-to-consider-when-watching-the-news/. (1 s.)

¤ Dahle, Margunn Serigstad: Film, livssyn og livstolkning i Manus for livet (Oslo: IKO-Forlaget 2010) s. 44-67 (20 s.)

Sire, James W.: The universe next door: A basic worldview catalog. (Downers Grove og Nottingham: Inter-Varsity Press, 2009; 5. utg.) (s. 15-165 og 214-286 (222 s).

¤ Wilkens, Steve og Mark L. Sanford: Hidden Worldviews: Eight Cultural Stories That Shape Our Lives (Downers Grove, Ill: IVP, 2009) s.11-26  og 44-60 (30 s.)

Selvvalgt eksempel på livssynskritikk i mediene (50s.), for eksempel:

* R. Dawkins: The Root of All Evil (https://www.youtube.com/watch?v=8nAos1M-_Ts)

* The unbelievers (http://anuggrah.bigmoviez.net/play.php?movie=2636522)

* John Lennox og Dawkins-debatt (https://www.youtube.com/watch?v=VBbBenCTTwE)

* De syv dødssyndene (Kristoffer Schau, TV2 Sumo)

* Hva er Guds ord; Bibelen eller Koranen? Debatt mellom Jay Smith og Dr. Shabir Ally (https://www.youtube.com/watch?v=fWHV9VnOJtc)

* Alister McGrath: «Why God won`t go Away»: Kritikk av nyateismen og Dawkins (https://www.youtube.com/watch?v=creNs9-Ui6A)

Litteratur merket ¤ finnes i kompendium.