3JO104 Medievitenskap

Alle versjoner:
3JO104 (2024—2025)
3JO104 (2023—2024)
3JO104 (2022—2023)
3JO104 (2021—2022)
3JO104 (2020—2021)
3JO104 (2019—2020)
3JO104 (2018—2019)
3JO104 (2017—2018)

Emnekode: 3JO104

Emnenavn: Medievitenskap

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen kan bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om medievitenskapelige teorier og forskningstradisjoner, samt noen nyere forskningsarbeid
 • har kunnskap om norske mediers historie og utvikling
 • har kunnskap om medienes rolle i samfunn og kultur med vekt på forholdet til brukerne 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over medienes rolle i samfunnet
 • kan reflektere over forholdet mellom mediene og publikum (brukerne)
 • kan legge fram fagstoff for medstudenter slik at det kan danne grunnlag for refleksjon og diskusjon i medievitenskapelige spørsmål
 • kan drøfte aktuelle mediespørsmål i et faglig og historisk perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • har faglig innsikt i medievitenskapelige spørsmål og problemstillinger

Innhold

Emnet er delt inn i følgende hovedtema:

Mediene i samfunnet: Her gis en innføring i medienes plass i samfunnet i en global og kulturell kontekst, med vekt på norsk mediehistorie, medieindustri og mediepolitikk. Sentrale begreper er makt, demokrati, kommersialisering og medialisering.

Medienes innhold: Her gis en grunnleggende innføring i tekstteori.

Mediene og brukerne: Her gis en grunnleggende innføring i forskningshistorie og forskningstradisjoner, med vekt på forholdet mellom medier og brukerne.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som veksling mellom forelesning og diskusjon og refleksjon i grupper

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at eksamen kan gjennomføres:

Som deltaker i en kollokviegruppe skal studenten drøfte en case eller et aktuelt mediespørsmål. Gruppa leverer et skriftlig resyme på maks 500 ord. Gruppa presenterer momenter fra diskusjonen i plenum (maks 10 minutter).

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidskrav.

Undervisningen er obligatorisk. Studenten må delta i minst 80% av undervisningen. Ved særskilte tilfeller kan emneansvarlig, etter begrunnet søknad, gi studenter oppgaver for å ta igjen deler av tapt obligatorisk undervisning.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Fem timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Studiet overlapper ti studiepoeng med emnet 3JO104 Medier, kultur og samfunn.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

 • Gentikow, Barbara: Medievitenskap - Mediebruk (Bergen: Fagbokforlaget, 2009) (180 s)
 • ¤ Hernes, Gudmund: «Det mediavridde samfunn» i Samtiden nr. 1, 1977, s. 181-195 (15 s.).
 • Schwebs, Ture, Østbye Helge: Media i samfunnet (Oslo: Det Norske Samlaget, 2013) (334 s)
 • ¤ Tingstad, Vebjørg: «Tradisjoner i medieforskningen», kapittel i Barndom under lupen. Å vokse opp i en foranderlig mediekultur (Oslo: Cappelen Damm, 2006), (18 s)
 •  ¤ Ytreberg, Espen: «Medienes formende kraft», kapittel 2 i Hva er medievitenskap (Oslo: Universitetsforlaget, 2008), (19 s) 
 • Østbye, Helland, Knapskog, Larsen og Moe: Metodebok for mediefag, 4. utgave, (Bergen: Fagbokforlaget 2013), kap 1 og 9 (46 s)  

¤ Aktuelle forskningsartikler, ca. 50 sider

Pensumlitteratur merket med ¤ finnes som digitalt kompendium.

ca. 750 sider: