3JO104 Medievitenskap

Alle versjoner:
3JO104 (2024—2025)
3JO104 (2023—2024)
3JO104 (2022—2023)
3JO104 (2021—2022)
3JO104 (2020—2021)
3JO104 (2019—2020)
3JO104 (2018—2019)
3JO104 (2017—2018)

Emnekode: 3JO104

Emnenavn: Medievitenskap

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om medievitenskapelige teorier og forskningstradisjoner, samt noen nyere forskningsarbeid
 • har kunnskap om norske mediers historie og utvikling
 • har kunnskap om medienes rolle i samfunn og kultur med vekt på forholdet til brukerne

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over medienes rolle i samfunnet
 • kan reflektere over forholdet mellom mediene og publikum (brukerne)
 • kan legge fram fagstoff for medstudenter slik at det kan danne grunnlag for refleksjon og diskusjon i medievitenskapelige spørsmål
 • kan drøfte aktuelle mediespørsmål i et faglig og historisk perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • har faglig innsikt i medievitenskapelige spørsmål og problemstillinger

Innhold

Emnet er delt inn i følgende hovedtema:

Mediene i samfunnet: Her gis en innføring i medienes plass i samfunnet i en global og kulturell kontekst, med vekt på norsk mediehistorie, medieindustri og mediepolitikk. Sentrale begreper er makt, demokrati, kommersialisering og medialisering.

Medienes innhold: Her gis en grunnleggende innføring i tekstteori.

Mediene og brukerne: Her gis en grunnleggende innføring i forskningshistorie og forskningstradisjoner, med vekt på forholdet mellom medier og brukerne.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som veksling mellom forelesning og diskusjon og refleksjon i grupper

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Som deltaker i en kollokviegruppe skal studenten drøfte en case eller et aktuelt mediespørsmål. Gruppa leverer et skriftlig resyme på maks 500 ord. Gruppa presenterer momenter fra diskusjonen i plenum (maks 10 minutter).

Ved ikke godkjent på skriftlig/presentasjon av arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Fem timers skriftlig skoleeksamen med åpen bok.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Bøker, artikler, egne notater eller liknende. Ingen digitale eller online hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Studiet overlapper ti studiepoeng med emnet 3JO104 Medier, kultur og samfunn.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja