3JO104 Medievitenskap

Alle versjoner:
3JO104 (2024—2025)
3JO104 (2023—2024)
3JO104 (2022—2023)
3JO104 (2021—2022)
3JO104 (2020—2021)
3JO104 (2019—2020)
3JO104 (2018—2019)
3JO104 (2017—2018)

Emnekode: 3JO104

Emnenavn: Medievitenskap

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om medievitenskapelige teorier og forskningstradisjoner, samt noen nyere forskningsarbeid
 • har kunnskap om norske mediers historie og utvikling
 • har kunnskap om medienes rolle i samfunn og kultur med vekt på forholdet til brukerne 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over medienes rolle i samfunnet
 • kan reflektere over forholdet mellom mediene og publikum (brukerne)
 • kan legge fram fagstoff for medstudenter slik at det kan danne grunnlag for refleksjon og diskusjon i medievitenskapelige spørsmål
 • kan drøfte aktuelle mediespørsmål i et faglig og historisk perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • har faglig innsikt i medievitenskapelige spørsmål og problemstillinger

Innhold

Emnet er delt inn i følgende hovedtema:

Mediene i samfunnet: Her gis en innføring i medienes plass i samfunnet i en global og kulturell kontekst, med vekt på norsk mediehistorie, medieindustri og mediepolitikk. Sentrale begreper er makt, demokrati, kommersialisering og medialisering.

Medienes innhold: Her gis en grunnleggende innføring i tekstteori.

Mediene og brukerne: Her gis en grunnleggende innføring i forskningshistorie og forskningstradisjoner, med vekt på forholdet mellom medier og brukerne.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som veksling mellom forelesning og diskusjon og refleksjon i grupper

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Som deltaker i en kollokviegruppe skal studenten drøfte en case eller et aktuelt mediespørsmål. Gruppa leverer et skriftlig resyme på maks 500 ord. Gruppa presenterer momenter fra diskusjonen i plenum (maks 10 minutter).

Ved ikke godkjent på skriftlig/presentasjon av arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Fem timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Studiet overlapper ti studiepoeng med emnet 3JO104 Medier, kultur og samfunn.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.