3JO113 Journalistikk 3

Alle versjoner:
3JO113 (2024—2025)
3JO113 (2023—2024)
3JO113 (2022—2023)
3JO113 (2021—2022)
3JO113 (2020—2021)
3JO113 (2019—2020)
3JO113 (2018—2019)
3JO113 (2017—2018)

Emnekode: 3JO113

Emnenavn: Journalistikk 3

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Gjennomført 3JO111 og 112

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er direkte profesjonsrettet. Det er en forutsetning å gjennomføre emnet for å gå videre til Journalistikk 4 som til slutt kvalifiserer studenten til ekstern journalistisk praksis. 

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen kan bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til journalistikkens grunnlag og arbeidsmetoder 
 • har kunnskap om kildearbeid og intervjuteknikk
 • har kunnskap om sjangre og arbeidsprosesser innen radio, nettbrett, mobil og trykte medier 
 • har kunnskap om brukerinvolvering

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage journalistiske saker fra idé til ferdig produkt 
 • kan lage journalistiske saker som kombinerer flere typer medieinnhold
 • kan bruke grunnleggende verktøy for avispresentasjon 
 • kan grunnleggende verktøy for radioproduksjon 
 • har et godt mediespråk
 • har grunnleggende ferdigheter i å utnytte brukerinvolvering i den journalistiske prosessen

Generell kompetanse

Studenten

 • viser idérikdom  
 • forstår det journalistiske samfunnsoppdraget og handler ut fra det

Innhold

Studentene videreutvikler sine journalistiske ferdigheter og kompetansen fra Journalistikk 1 og 2. Arbeidsprosessene blir grundigere og mer effektive, og de ferdige produktene holder et høyere faglig nivå. Man får også en innføring i papir- og radioproduksjon. Innholdet er delt i fem: 

1. Innføring i avispresentasjon 

Studentene lærer grunnleggende verktøy for å utforme innhold til papiravis og digitale avissider. Man får innblikk i ulike måte å presentere saker på i forskjellige avisformater på papir, nett, mobil og nettbrett. Studentene kan velge å fordype seg i dette i intern praksis.

2. Innføring i radio 

Studentene lærer ulike sjangere innen radiojournalistikk. De lærer praktisk bruk av opptaksutstyr, redigeringsverktøy for radio. Man går igjennom grunnleggende teknikker for kombinere lyder, språk og stemmebruk for å bygge opp gode radiosaker. Studentene kan velge å bruke deler av intern praksis til ekstra trening innen radio. Man får da også grunnleggende trening i teknisk avvikling og programledelse. 

3. Brukerinvolvering 

Man får en innføring i hvilke roller sosiale medier spiller for journalistikken. Man blir utfordret til å bruke sosiale medier som del av det journalistiske arbeidet, men også å tenke kritisk på hvordan sosiale medier påvirker journalistikken. 

4. Multimedial produksjon 

Man trenes i å finne riktig utforming og medietype for ulike saker. Studentene utfordres til å kombinere ulike innholdselementer på en hensiktsmessig måte. Dette kommer særlig til uttrykk gjennom intern praksis der studentene i hovedsak publiserer for nettavis. 

5. Mengdetrening i journalistisk produksjon 

Man trenes videre i alle de journalistiske ferdighetene som man har fått en innføring i fra Journalistikk 1 og 2.  

Arbeids- og undervisningsformer

En stor del av undervisningen blir gjennomført ved at studentene deltar i en intern redaksjonell praksis. Intern praksis gjennomføres på en måte som skal ligne på en reell arbeidssituasjon. I praksisperioden lager studentene nettavis og har TV-sendinger.    Øvrig undervisning gis i forelesninger ogworkshops. Det gis også praktiske oppgaver.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få framstille seg til avsluttende vurdering i emnet: 

 • Deltakelse i intern praksis og undervisning 
 • Interaktiv avis

Det forutsettes at studenten deltar i all intern praksis. Fravær på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner må dokumenteres. Det forutsettes likevel at studentene er til stede i minst 80% av tiden.  

 Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve en gang samme semester. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurdering i emnet er todelt og vektes slik:

 • Arbeidsprøver fra intern praksis med logg (51%) 
 • Journalistisk prosjekt (1 ukes arbeid) (49%) 

Den journalistiske prosjektet skal være et arbeid som skal kunne publiseres i en nettavis. Innholdet skal være multimodalt. Krav til oppgaven spesifiseres nærmere i manual. 

Arbeidsprøvene fra intern praksis skal bestå av et utvalg på tre ulike saker som sammen kan brukes til å bedømme hvor godt studenten har oppfylt læringsutbyttebeskrivelsene.  

Loggen skal vise en liste over samtlige saker studenten har jobbet med i løpet av perioden. Alt fra ferdige saker, medvirkning i foto/redigering og ideer som ikke ble til ferdige saker skal føres opp. Loggen skal gi et inntrykk av bredden og arbeidsmengden studenten har lagt ned i intern praksis.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på 3JO114.

Praksis

Intern redaksjonspraksis i 4 til 5 uker.

Studiepoengreduksjon

5 sp for 3JO109A/B, 3JO107A/B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres av studentene mot slutten av gjennomføringen. Emneansvarlig skriver emnerapport etter de retningslinjene som gjelder for journalistikkprogrammet og NLA sentralt.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer

Pensum 525 sider

 • Eide, Linda og Lars Nyre: Radioradio. Lyd i journalistikk. (Oslo: Det Norske Samlaget, 2004) kap 1-2 og 7-9, 130 s (Andre deler av boken bruker i J104) 
 • Furu, Nina: Fra triggerord til hashtag. Kommunikasjon i digitale og sosiale medier (Kristiansand, Høyskoleforlaget, 2011), kap 5-7 (160 s.)  
 • Handgaard, Brynjulf: Intervjuteknikk for journalister (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008) kap 14-16. (50 s.).  
 • Osmundsen, Roar Vigeland: Public journalism (Oslo: IJ-forlaget 2015) (135 sider) 
 • Oltedal, Audgunn: Vesentleg og viktig? - utdrag ca 100 sider

Pensumlitteratur merket med ¤ finnes som digitalt kompendium i Canvas.