4MGL1FOU201 FOU-oppgave

Alle versjoner:
4MGL1FOU201 (2024—2025)
4MGL1FOU201 (2023—2024)
4MGL1FOU201 (2022—2023)
4MGL1FOU201 (2021—2022)
4MGL1FOU201 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL1FOU201

Emnenavn: FOU-oppgave

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Studentene skal skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave i kombinasjon mellom et undervisningsfag og faget pedagogikk og elevkunnskap. Oppgaven skal være bestått før studentene kan begynne på masteroppgaven (rammeplan for GLU §3.5)

FoU-oppgave knyttes primært til studentenes masterfag. Studenter som velger Profesjonspedagogikk som masterfag skriver FoU-oppgaven i sitt andre 60 stp. fag (4MGL5MA202 (høst) 4MGL1NO201 (vår)). De får en pedagog som veileder.

Studenter som har valgt masterfaget Begynneropplæring skriver sin FoU-oppgave knyttet til valgt fordypning, enten matematikk (fagkode) eller norsk (fagkode). FoU-oppgaven skrives i vårsemesteret.

Det åpnes opp for å søke om å få skrive FoU-oppgave i 4MGL1NA201, 4MG1MU201 eller 4MGL1KH201 (siste fag, f.o.m. høst 2022), men det vil ikke bli gjort tilpasninger i disse fagene. FoU-oppgave knyttet til disse fagene skrives i vårsemesteret.

FoU-oppgaven skal være profesjonsrettet og introduseres som en oppstart av mastertema eller som forberedelse til masterarbeidet. Studentene forplikter seg ikke på temaet, men studentene anbefales å bruke FoU-oppgaven som utforsking av kommende masterarbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført oppgave har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for 1-7/5-10-trinn innenfor eget prosjektområde
 • har innsikt i forskningsetiske dilemma og forskningsmetode som er relevant for eget forskingsområde/prosjekt
 • har oversikt og forståelse av aktuell og relevant forskingslitteratur

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metoder i et forskings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske og forskningsetiske implikasjoner av eget prosjekt
 • kan vurdere sammenhengen mellom eget forskings- og utviklingsprosjekt og praksis
 • kan følge forskningsetiske normer
 • kan drøfte resultat av forskings- og utviklingsprosjekt på kolleganivå og framstille eget prosjekt for medstudenter og lærere

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et FoU-arbeid
 • har innsikt i sentrale faglige, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan drøfte relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan reflektere over valg av metode og relevant vitenskapsteori i  forskings- og utviklingsarbeid knyttet til masterfaget
 • kan formidle et praksisrelevant faglig emne skriftlig og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Innhold

Studenten skal skrive en FoU-oppgave om et selvvalgt emne som har praksisrelevans

Arbeidskrav

 • Delta i introduksjonskurs i vitenskapsteori og metode
 • Analyse av en artikkel i forkant av FoU-seminar

 

 

 

 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig fagtekst. Omfang: 5000 ord,  +/-10 %

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Litteratur

Postholm, M. B., og Jacobsen, D.I. (2018) Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm.

Støren, I. (2013). Bare søk. Praktisk veiledning i å skrive litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm.

Ressurser

Anker, T. (2020). Analyse i praksis. En håndbok for masterstudenter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Dalland, O. (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal akademisk.

Everett, E. L. & Furuseth, I. (2019). Masteroppgaven. Hvordan begynne -og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget

Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques. Sage.

Kallestad, Å. H. (2015). Å skrive fag. Bergen: Fagbokforlaget

Krogtoft, M. & Sjøvoll J. (2018) Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Lesth, A. B. & Tellmann, S. M. (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm Akademisk 

Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students. Sage.

Tufte P.A. (2018) Hvordan lese kvantitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm Akademisk