4MGL1FOU201 FOU-oppgave

Alle versjoner:
4MGL1FOU201 (2024—2025)
4MGL1FOU201 (2023—2024)
4MGL1FOU201 (2022—2023)
4MGL1FOU201 (2021—2022)
4MGL1FOU201 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL1FOU201

Emnenavn: FOU-oppgave

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Innledning

Studentene skal skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave i kombinasjon mellom et undervisningsfag og faget pedagogikk og elevkunnskap. Bestått FoU-oppgave er en forutsetning for å begynne på Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer (4MGL1VIT301).

FoU-oppgaven knyttes primært til studentenes masterfag og ligger som arbeidskrav i fordypningsemnet. FoU-oppgaven skal være profesjonsrettet og introduseres som en oppstart av mastertema eller som forberedelse til masterarbeidet. Studentene forplikter seg ikke på temaet, men studentene anbefales å bruke FoU-oppgaven som utforsking av kommende masterarbeid.

Studenter som velger Profesjonspedagogikk som masterfag skriver FoU-oppgaven i sitt andre 60 stp. fag (4MGL5MA202 (høst) 4MGL1NO201 (vår)). De får en pedagog som veileder.

Studenter som har valgt masterfaget Begynneropplæring skriver sin FoU-oppgave knyttet til valgt fordypning, enten matematikk (4MGL1MA204) eller norsk (4MGL1NO201). FoU-oppgaven skrives i vårsemesteret.

Læringsutbytte

Etter fullført oppgave har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for 1.-7. trinn innenfor eget prosjektområde
 • har  innsikt i forskingsetiske dilemma og forskingsmetode som er relevant for eget forskingsområde/prosjekt
 • har oversikt og forståelse av aktuell og relevant forskingslitteratur

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metoder i eit forskings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske og forskingsetiske implikasjoner av eget prosjekt
 • kan vurdere sammenhengen mellom eget forskings- og utviklingsprosjekt og praksis
 • kan følge forskingsetiske normer
 • kan drøfte resultat av forskings- og utviklingsprosjekt på kolleganivå og framstille eget prosjekt for medstudenter og lærere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et FoU-arbeid
 • har innsikt i sentrale faglige, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan drøfte relevante forskingsetiske problemstillinger
 • kan reflektere over valg av metode og relevant vitenskapsteori i  forskings- og utviklingsarbeid knyttet til masterfaget
 • kan formidle et praksisrelevant faglig emne skriftleg og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Innhold

Studenten skal skrive en FoU-oppgave om et selvvalgt emne som har praksisrelevans. I Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen er innholdet i oppgaven beskrevet slik:

Tredje studieår skal studenten skrive ei forsknings- og utviklingsoppgave (FoU) i kombinasjon mellom ett av undervisningsfaga og pedagogikk og elevkunnskap. Oppgava skal være profesjonsrettet og knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet.

FoU-oppgava skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studentene skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Hensikten med oppgava er å gi en sammenhengende framstilling av og refleksjon over sentrale spørsmål som studenten vil møte i profesjonsutøvelsen.

Gjennom FoU-oppgava skal studenten tilegne seg ferdigheter i akademisk skriving, kunne analysere relevant forskning og kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før FoU-oppgaven kan leveres:

 • Delta i introduksjonskurs i vitenskapsteori og metode 
 • Analyse av en artikkel i forkant av FoU- seminar, samt utkast til tema/problemstilling og utkast til oppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent  

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig fagtekst. Omfang: 5000 ord,  +/-10 %

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

FoU-oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer (MGL1VIT301).