4MGL1FOU201 FOU-oppgave

Alle versjoner:
4MGL1FOU201 (2024—2025)
4MGL1FOU201 (2023—2024)
4MGL1FOU201 (2022—2023)
4MGL1FOU201 (2021—2022)
4MGL1FOU201 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL1FOU201

Emnenavn: FOU-oppgave

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Innledning

Forskning- og utviklingoppgaven (FoU-oppgaven) knyttes primært til studentens masterfag og ligger som arbeidskrav i fordypningsemnet. Studenter som velger Profesjonspedagogikk som masterfag skriver FoU-oppgaven i sitt andre 60 stp. fag. Studenter som velger Begynneropplæring som masterfag skriver FoU-oppgaven knyttet til valgt fordypning (4MGL1MA204 / 4MGL1NO201).

Oppgaven skal være profesjonsrettet, og studenten skal drøfte en valgt problemstilling med utgangspunkt i relevant forskningslitteratur. Bestått FoU-oppgave er en forutsetning for å begynne på Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer (4MGL1VIT301).

Læringsutbytte

Etter fullført oppgave har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for egen profesjonsutøvelse
  • har oversikt over og forståelse for forskingslitteratur som er aktuell for å kunne svare på valgt problemstilling

Ferdigheter

Studenten

  • kan formulere en profesjonsrettet problemstilling
  • kan drøfte valgt problemstilling i lys av relevant forskningslitteratur
  • kan bruke kunnskapsoppsummering som forskningsmetode
  • kan formidle og drøfte kunnskapsoppsummeringens funn i et profesjonsfellesskap

Generell kompetanse

Studenten

  • har dybdeinnsikt i valgt faglig/fagdidaktisk problemstilling
  • kan se sammenhengen mellom forskning og skolens utviklingsarbeid
  • kan på et avansert nivå analysere, formidle og samtale om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen

Innhold

I emnet får studenten innføring i forskningsmetoder som er relevante for lærerprofesjonen. I FoU-oppgaven skal studenten drøfte valgt problemstilling om et selvvalgt tema innenfor fordypningsemnet. Problemstillingen må være praksisrelevant og profesjonsrettet. Studenten skal benytte kunnskapsoppsummering som metode.

Oppgaveutkast skal godkjennes som arbeidskrav i fordypningsemnet; endelig oppgave leveres som eksamensbesvarelse i emnet 4MGL1FOU201.

Arbeidskrav

Studenten må få godkjent innføringskurs i forskningsmetoder for å kunne levere eksamensbesvarelse i emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig fagtekst. Omfang: 5000 ord, +/-10 %

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

FoU-oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer (MGL1VIT301).